Tingshuset, Rättvisan 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tingshuset från kyrkallén.
Tingshuset från kyrkallén. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Tingshuset är uppfört i nationalromantisk stil och utgörs av en stor rektangulär byggnadskropp om 1 och ½ våningsplan med källare. Byggnaden är ritad av Gustaf Ankarcrona.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingshuset, Rättvisan 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona

Placering och översiktlig beskrivning

Tingshuset är beläget norr om Kyrkallén. I väster finns Leksands gymnasieskola, och i öster Sammilsdal. Intill byggnaden i norr finns Tingshusets vaktmästarbostad. Byggnaden utgörs av en stor rektangulär byggnadskropp om 1 och ½ våningsplan med källare, samt en utskjutande absid mot norr. Byggnaden vilar på en massiv sockel av huggen rätblocklig granit som genombryts av mörkgröna spröjsade källarfönster i liv med byggnadens övriga fönstersättning. Byggnaden är murad i tegel. Fasaden ovan sockeln karaktäriseras av en tunt rappad järnvitriolgul putsfasad där tegelstrukturen bryter igenom. Byggnadens fönster är symmetriskt utplacerade i fasaden och utgörs med några få undantag av mörkgröna spröjsade fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska, och de nedre stående med fyra respektive sex fönsterrutor per båge. Fönstren ligger inte i liv med fasaden, utan är lätt indragna. Med jämna mellanrum i fasaden finns karaktäristiska ankarslutar. Fasaden avslutas mot taket med en profilerad gesims i puts. Taket är ett valmat sadeltak utom över korabsiden i norr, där taket är uppbrutet i fem triangulära takfall efter absidens femdelade utformning. Samtliga tak är täckta av enkupigt taktegel. Taket genombryts med jämna mellanrum av takkupor i mörkbrunt trä med pulpet- eller sadeltak och spröjsade en- eller tvåluftsfönster. Längst upp på taket finns två skorstenar i plåt. På byggnadens framsida finns en framträdande mittrisalit med sadeltak och ett monumentalt entréparti där den massiva spegeldörren i ek omgärdas av en monumental granitdekoration. Till porten leder även en monumental dubbeltrappa i granit med smidesräcken. Ovan dörren finns en belysningsarmatur med koppartak. På mittrisaliten finns även ankarslutar i form av siffrorna 1918, årtalet då byggnaden färdigställdes. Det finns också ett ankarslutar som föreställer en våg genombruten av ett svärd omgärdad av en cirkel, vilket antyder byggnadens funktion av tingshus. Mittrisaliten har inget takutsprång, utan fasaden möter takteglet i liv. Det finns även en sekundär entré med ekport på byggnadens västra kortsida. Byggnaden är i sitt sammanhang monumental och belägen på en öppen yta som förstärker detta intryck.

Miljö och omgivning

Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot kyrkudden. I öster finns Sammilsdal som är en viktig social knutpunkt i Leksand. Byggnaden är en av många offentliga byggnader belägna invid kyrkudden, som varit en viktig social och administrativ knutpunkt i Leksands socken under lång tid. Framför byggnaden finns en öppen yta med en liten rektangulär plantering som inramas av markplattor i röd sandsten. Även i anslutning till entrén finns sådana markplattor.

Arkitekturstil

Nationalromantik. Byggnadens salsbyggnadslika form med brant valmat sadeltak och mittrisaliter anspelar mot den svenska barockens högreståndsbyggnader. Många av de byggnader som Ankarcrona ritade i Leksand bär en liknande utformning. Andra viktiga stildrag är byggnadens symmetriska fönstersättning och fönstrens utformning samt mittrisaliten med dess olika detaljer i form av ankarslutar, monumental granitportal och tillhörande dubbeltrappa.

Utmärkande detaljer

Samtliga ankarslutar, entrépartiets utformning som den beskrivs ovan, fasadens uppbyggnad och utformning med tunt rappat tegel.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad, men har möjligen genomgått vissa fönsterbyten.

Värden/var varsam med:

  • Byggnaden i sin helhet, särskilt:
  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasadutformning och färgsättning, tegelmur tunt rappad med järnvitriolfärgad puts som avslutas med en profilerad gesims mot taket.
  • Befintlig utformning av byggnadens sockel/grund, räta huggna liggande granitblock och källarfönster i liv med övriga fönster.
  • Befintligt enkupigt taktegel.
  • Entrépartiernas och den södra mittrisalitens utformning i sin helhet, med granittrappa, smidesräcken, ekportar/dörrar, belysningsarmatur och granitdekorationerna kring porten.
  • Samtliga ankarslutar, särskilt på byggnadens framsida.
  • Befintlig utformning på takkupor, fönster samt fönsteromfattningar. Den befintliga fönstersättningen.
  • Miljön kring tingshuset, i synnerhet beträffande de öppna områdena mellan byggnaden och Kyrkallén samt mellan byggnaden och Sammilsdal. Dessa ytor förstärker byggnadens monumentala karaktär och är därför särskilt viktiga för hur den uppfattas från omgivning.
  • Befintliga röda markstensplattor kring byggnadens huvudentré och planeringen söder därom.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17