Z-torget och Z-huset, Köpmannen 5

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Z-torget och till höger Z-huset.
Z-torget och till höger Z-huset. Till vänster finns Bobergska fastigheten som är sammanlänkad med Z-huset. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Z-huset är ett affärs- och bostadshus i två och ½ våning där huvudbyggnaden uppfördes 1915 men omgestaltades kring 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Z-torget och Z-huset, Köpmannen 5

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Kurt Danielsson (Z-huset).

Placering och översiktlig beskrivning

Torg i korsningen mellan Nors-gatan-Hantverkaregatan samt affärs- och bostadshus på norra sidan av torget. Affärs och bostadshuset är uppfört i tre våningar varav den översta är indragen från fasadlivet till en så kallad kungsvåning.

Torget uppkom kring 1900-talets mitt då en äldre gård på platsen revs av trafiksäkerhetsskäl. Idag är den fyrkantiga öppna ytan ett kullerstensbelagt  gångfartsområde med en liten plantering i mitten. På torget finns också några sittplatser i form av Leksandsstolar i metall och trä samt en bänk i betong med sittyta i trä invid planteringen.

Z-huset uppfördes kring 1937 och är en gulbrun spritputsad byggnad med grå sockel och flackt sadeltak som är valmat mot öster. Taket täcks av tvåkupigt  taktegel. Ovanpå taket  finns karaktäristiska samla tegelskorstenar med enkel utkragning ovan. Byggnaden har flera av sina ursprungliga hängrännor och spetsvinkliga stuprör bevarade. Byggnadens  översta våning är indragen från fasadlivet och utrymmet nyttjas för balkonger. Även på byggnadens andra våning finns balkonger. Den balkong som är belägen i hörnet mellan Z-torget och Hantverkaregatan är rundad på ett sätt som är mycket typiskt för funk-tionalismen. Samtliga balkonger har matt gulgröna släta skivfronter med ett nätta stålräcken ovan. Byggnadens bottenvåning domineras av stora symmetriskt utplacerade  skyltfönster och en entré med dörrnisch där det finns en gulgrön plåtdörr. Övriga fönster  är i huvudsak vita två- eller treluftsfönster med mycket nätta fönsterbågar i trä utan spröjs. Samtliga äldre fönster ligger i princip i liv med fasaden, och saknar fönsteromfattning/brädfodring, vilket förstärker det nätta intrycket.

Z-huset är beläget vid Z-torget där många byggnader och fasader fortfarande är välbevarade från den modernistiska epoken 1930-1980.

Arkitekturstil

Funktionalism. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är den rundade balkongfronten mot hörnet mellan Hantverkaregatan och Z-torget, byggnadens enkla och  avskalade fasadkomposition och stora sammanhängande fönsterytor. Även om byggnadens form med kungsvåning inte nödvändigtvis är typisk endast för  funktionalismen var det en frekvent utnyttjad lösning för att kringgå regler om högsta våningstal mot gatulinjen. Byggnadens fasad har överlag fått en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdominerad bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta en omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer

Byggnadens form, med kungsvåning. Utformningen av balkongen i hörnet mellan Z-torget  och Hantverkaregatan. Byggnadens kvarvarande spetsvinkliga stuprännor. Byggnadens och torgets namn återknyter till Zetterströms Järnhandel, vilken tidigare låg norr om torget. Den röda byggnaden i gatulivet norr om Z-huset kan ha inrymt järnhandeln. Namnet är också utmärkande eftersom det håller en typiskt funktionalistisk klang som rimmar väl med utformningen på huset och torget i stort.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Z-huset är i sin helhet tillsynes välbevarad från när byggnaden uppfördes. Byggnaden har dock ändrat kulör vid tillfällen, och på senare tid genomgått några fönsterbyten på översta våningsplanet bland annat. I samband med detta har några dörrpartier brädfodrats.

Värden/var varsam med:

  • Z-husets befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-tegel.
  • Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stuprör.
  • Befintlig  utformning  beträffande  fasadmaterial  (spritputs),  fasadkomposition och fönstersättning.
  • Utformning lika ursprunglig beträffande fönster och dörrar. Befintliga  äldre  fönster  och  dörrar,  befintliga  detaljer  på  fönster  så  som  vinkeljärn och befintlig utformning beträffande fönstrens placering i förhållande till fasadlivet. Fönster och dörrar brädfodras inte.
  • Befintliga  balkonger  och  utformning  samt  färgsättning  beträffande  balkongfronter och balkongräcken.

Nytillkommen brädfodring kring fönster och dörrar bör avlägsnas närmast en sådan åtgärd blir möjlig.

Sidan uppdaterad: 2020-02-19