Zetterströms järnhandel, Köpmannen 5

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Zetterströms järnhandel vid Hantverkaregatan, bild från söder.
Zetterströms järnhandel vid Hantverkaregatan, bild från söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Zetterströms järnhandel är en liten handelsgård med falurött trähus i Hantverkaregatans äldre gatulinje.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Zetterströms järnhandel, Köpmannen 5.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Liten handelsgård med falurött trähus i Hantverkaregatans äldre gatulinje. I öster finns Hantverkaregatan, i söder Z-huset, i öster en öppen gårdsplan med stensatt gräsrundel med flaggstångsfundament samt ett par äppelträd och en buske.

Zetterströms järnhandel är ett långsmalt äldre timmerhus i 1 och ½ våning med salsplan och sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns två symmetriskt placerade smala tegelskorstenar som är utkragade ovantill. Kvar finns också äldre hängrännor och spetsvinkliga stuprör. Byggnaden har en mittrisalit med stor takkupa mot Hantverkaregatan och en utbyggd dock delvis igensatt glasveranda mot väster. I söder finns en enkel utbyggnad som innefattar butiksytor. Byggnadens sockel utgörs av en grå slätputsad mur. Vid byggnadens nordöstra hörn finns en stor sten (halksten) som syftat till att hindra hästekipage från att kollidera med byggnaden. Byggnadens fasad utgörs av faluröd lockpanel sannolikt tillkommen under 1900-talets senare del. Fasaden kan även genomgått en tilläggsisolering i samband med att denna fasad tillkom. Förutom på tillbyggnaden avslutas byggnadens fasad uppåt i en profilerad enkel gesims som övergår i byggnadens takutsprång. Byggnaden har flera olika fönstertyper tillkomna under olika perioder. I bottenvåningen samt utbyggnaden mot söder finns skyltfönster av äldre modell samt några tvåluftsfönster där varje båge är spröjsad med tre kvadratiska lätt stående glasrutor. På byggnadens övervåning finns liknande spröjsade tvåluftsfönster, samt på glasverandan i söder äldre flaggfönster med bevarade äldre vinkeljärn. De äldre fönstertyperna, spröjsade tvåluftsfönster och flaggfönster, är vitmålade eller engelskt röda. Alla byggnadens fönsteromfattningar utgörs av svartmålade enkla brädfodringar. Mot Hantverkaregatan finns två nischade entréer sannolikt tillkomna under 1900-talets första hälft. Den södra med ursprunglig ytterdörr och träpanel.

Utmärkande detaljer

Bevarade äldre stuprör. Byggnadens placering i Hantverkaregatans äldre gatulinje, halkstenen i byggnadens nordöstra hörn. Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens form och stomme, skorstenar, stuprör och hängrännor samt vissa fönster. Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget. Den södra entrén mot Hantverkaregatan är välbevarad från 1900-talets första hälft. 

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga placering i den äldre gatulinjen samt dess stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande spetsvinkliga stuprör och äldre hängrännor.
  • Befintlig profilerad trägesims.
  • Halkstenen i byggnadens nordöstra hörn.
  • Befintliga äldre flaggfönster i trä och äldre spröjsade tvåluftsfönster i trä.
  • Befintlig utformning beträffande den nischade södra entrén mot Hantverkaregatan, samt befintlig trädörr i samma entré.
  • Den gräsplanterade rundeln med äppelträd och flaggstångsfundament väster om byggnaden.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17