Kulturmiljökartan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kartbild från kulturmiljökartan

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

Öppna kulturmiljökartan i vårat GIS-system.

Teckenförklaring

Röda områden på kartan markerar större landskapsavsnitt, odlingsmark och bebyggelseområden med kulturvärden. Inom röda områden bör inga nya byggnader uppföras på äldre kulturmark. Däribland hävdad odlingsmark, äldre brukad mark, fossil åkermark och ängsmark. Markplanering bör inte förekomma. Naturliga barriärer så som dammar, bäckfåror, trädridåer, buskage, diken och odlingsrösen bör bevaras. Vårdträd och äldre fruktträd, träd som uppvisar spår av hamling samt alléer är särskilt värdefulla och bör värnas. Nybyggnad och renovering inom röda områden bör ske i enlighet med de riktlinjer som finns.

Lila områden på kartan markerar mindre områden där det finns miljöer, bebyggelse eller landskapsavsnitt som har kulturvärden. Inom dessa områden bör särskild försiktighet råda vid förändring av befintliga byggnader, enligt de riktlinjer som finns länkade i kartan. Befintliga byggnader bör inte heller rivas. Det krävs bygglov för uppförande av Attefallshus inom området.

Blå områden på kartan markerar gårdar eller byggnader av särskilt kulturvärde motsvarande 8 kap 13 § Plan och bygglagen (2010:900). Mycket stor försiktighet och hänsyn bör råda vid förändring av såväl bostadshus som ekonomibyggnader. Befintliga byggnader får inte rivas eller flyttas. Det krävs bygglov för uppförande av Attefallshus inom området.

Sidan uppdaterad: 2021-01-28