Om Leksands kulturmiljöprogram

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö. Programmet är också ett stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som tydliggör kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra intressen. När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en avvägning göras mellan olika allmänna intressen (exempelvis kulturmiljöer eller naturvård) och enskilda intressen, som behovet av en större bostad eller en grannes önskan om utsikt. Det här beskrivs i plan- och bygglagens (2010:900) andra kapitel. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har särskilda värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmiljöfrågan i den dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är lämpligt att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovsärendet.

Ett verktyg för att skapa attraktivitet

Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhistoriska värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.

Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "våt filt" över bebyggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Redovisar kulturhistoriska värden

Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap 17 § ska ändringar på byggnader göras varsamt så att bland annat dess kulturhistoriska värden inte förvanskas. Detta gäller oavsett om det som görs omfattas av bygglovsplikt eller inte. Men för att kunna göra varsamma förändringar på byggnader måste dessa värden vara kända, vilket kulturmiljöprogrammet ska uppmärksamma fastighetsägare på, genom att inspirera till att renovera, bygga om och till på rätt sätt. Om du är osäker på om det du tänkt göra omfattas av bygglovsplikt eller inte, kontakta byggenheten på kommunen.

Särskilt värdefulla miljöer och byggnader

Enligt 8 kap 13 § får en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda, monumentala byggnader utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. I sådana områden är det särskilt viktigt att göra på rätt sätt. I kulturmiljöprogrammet pekas särskilt värdefull bebyggelse ut men förvanskningsförbudet är knutet till bebyggelsens faktiska värden och gäller oberoende av om ett utpekande har skett i förväg eller inte. Det kan krävas bygglov för attefallshus och solpaneler inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Hör med kommunens bygglovsavdelning vad som gäller för ditt bygge.

Ett samarbete med länsstyrelsen och Dalarnas museum

Arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammet finansieras delvis av bidrag från Länsstyrelsen Dalarna och det är antikvarier från Dalarnas museum som utfört inventeringarna och tagit fram rapporterna om de olika byarna och områdena.

I den kommunala arbetsgruppen ingår chefer och handläggare från avdelningen för strategisk planering, plan- och kartavdelningen, bygglovenheten, kulturavdelningen samt sektorschef.

Sidan uppdaterad: 2021-04-13