Avslutade byggprojekt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I augusti 2022 inviges nya sporthallen.

Här informerar vi om avslutade byggprojekt i Leksands kommun.

Avslutade byggprojekt 2022

sporthallen.jpg

Den 22 augusti 2022 invigdes nya sporthallen. 

I den nya hallen ryms en fullstor innebandyplan med en terrass för åskådare samt två läktare med plats för 256 sittande besökare. Sporthallen är även delbar vilket möjliggör att två olika aktiviteter kan ske samtidigt men avskilda från varandra genom att en skiljevägg fälls ner.  

Det finns sju nya omklädningsrum, fyra större och tre mindre, en foajé med möjlighet för verksamhetscafé och plats för 300 personer. Det finns även en spegelsal, en teorisal och nya lärarrum. Taket är utrustat med solceller för att täcka elbehovet i den nya delen av hallen. Solcellsanläggningen är även förberedd för att i framtiden kunna byggas ut.

Avslutade byggprojekt 2021

I en vacker miljö i byn Tibble, två kilometer utanför centrala Leksand, ligger kommunens nybyggda särskilda boende Lyckavägen, som öppnades i december 2021.

Lyckavägen.jpg

Avslutade byggprojekt 2020

Ritning över förskolan Myran

Förskolan Myran ligger norr om Käringberget i Leksand och har plats för 60 barn fördelat på fyra avdelningar. Förskolan invigdes den 13 februari 2020.

Avslutade byggprojekt 2019

I centrumutvecklingens femte etapp förnyades Torget i centrala Leksand och en del av Leksandsvägen.

Syftet var att skapa ett levande och flexibelt torg samt en stadsmässig och säker gatumiljö. Arbetet startade i augusti 2018 och avslutades i juni 2019.

Invigning av Torget 16 juni 2019

Bild från invigningen av Torget, 16 juni 2019

Torget

Det nya Torget utformas för att skapa en flexibel och levande plats under alla årstider. Dagens parkeringsplats blir som ett torg med möjlighet att parkera på. Men nya Torget kan även användas till så mycket mer.

Torgets centrala del utgörs av ett storskaligt markmönster av betong och granit. Torget förses med teknikbrunnar och eluttag för såväl torghandel som för större arrangemang. Torgets utformning kan enkelt förändras. Flexibiliteten innebär att Torget kan användas som parkering i fyra olika nivåer: från parkering på hela torget, på 2/3 av torget, på 1/3 av torget, till att bli ett helt bilfritt torg. Angöring till parkeringen på torget sker från Sparbanksgatan.

Torgytan avgränsas mot väster och öster av planteringar med träd, perenner och sittmöbler. Torgets norra del, i anslutning till torgkiosken, förses med långbord och öppna ytor för spontana aktiviteter. Belysningen har inspirerats av äldre tiders dansbanor. På platsen finns ett lekfullt konstverk.

Den södra delen av Torget avgränsas av träd, sittplatser och belysning. Här skapas en rofull karaktär av en gränd. I Torgets sydöstra hörn placeras en fontänsten som återanvänds från Skulpturparken vid arenan. Stenen kompletteras med två små djurskulpturer i brons.

Leksandsvägen

Ombyggnationen av Leksandsvägen fortsätter och förvandlingen från genomfartsled till en gata genomförs nu mellan Bygatan och Faluvägen. Gatan blir dubbelriktad med ett körfält i vardera riktningen.

Gatan förses med en breddad trottoar på den östra sidan samt tillgänglighetsanpassade entréer med trappa och ramp in till fastigheter. Tillkommande längsgående parkeringsplatser finns utmed gatans östra sida. På gatans västra sida, i anslutning till Torget, anläggs ett gång- och cykelstråk. Träd planteras utmed gatans västra sida.

Korsningen Leksandsvägen - Bygatan

Korsningen mellan Leksandsvägen och Bygatan byggs om och knyts samman med redan tidigare ombyggda delen av Bygatan. Korsningen kompletteras med en liten rondell för att underlätta flödet i trafiken.

Förlängning av Limhagsvägen

För att göra det planerade bostadsområdet i norra Käringberget tillgängligt behövdes en ny väg. Vägen förbinder Siljansvägen med Limhagsvägen och blir även tillfartsväg till den nya förskolan Myran. Då vägen är en förlängning av Limhagsvägen har hela sträckningen fått namnet Limhagsvägen.

Vägen öppnades för trafik i november 2019.

Restaurangbyggnad, Granberget

Den befintliga byggnaden vid Granberget byggdes under 2019 ut med en ny restaurang på 280 kvadratmeter fördelat på två plan. En ny entré skapades från parkeringssidan, vilket gör det lättare för gästerna då alla publika delar nu finns på samma plan. I samband med detta renoverades även de befintliga lokalerna.

Arbetet slutfördes till Granbergets säsongspremiär i december 2019.

Leksandsbostäder AB har byggt 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten norr om OK/Q8 i centrala Leksand. Byggnationen påbörjades under hösten 2017, med inflyttning juli 2019.

Avslutade byggprojekt 2018

Leksandsbostäder AB byggde 20 lägenheter på Sandgärdet söder om Sang i centrala Insjön. Inflyttning september 2018.

Avslutade byggprojekt 2017

I etapp 4 utvecklades Leksandsvägens södra del och Norsgatan för att knyta samman Norets centrala delar. Målsättningen var att skapa en trevlig och trygg småstadsmiljö för gående och cyklister. Etappen avslutades i juni 2017.

Samtidigt skapades en ny central busshållplats och god tillgänglighet till Norets parkeringar bibehölls för att underlätta för besökare till Noret.

Dubbelriktad trafik, men sänkt fart

För att underlätta för gående att röra sig mellan de olika delarna av centrala Noret byggdes Leksandsvägen om från att vara en genomfartsväg till en stadsgata. Gående och cyklister gavs mer utrymme genom breddade trottoarer, cykelbanor och upphöjda övergångsställen. Den dubbelriktade biltrafiken finns kvar som tidigare men med sänkt hastighet.

Mellan Ica Mårtas och Coop Konsum skapades ett gångfartsområde över Leksandsvägen där gående har företräde. I denna mest centrala delen av Noret, precis söder om gångfartsområdet placerades också en ny busshållplats.

Norsgatan - en längre handelsgata

Även längs Norsgatan gavs gående mer utrymme när återstående delen mellan etapp 2 (gågatan) och etapp 3 (Sparbanksgatan) rustades. Syftet var att förlänga känslan av handelsgata förbi Majstångsplatsen.

På Norsgatans norra sida breddades trottoaren och ett övergångställe tillkom över Leksandsvägen, allt för att skapa ett naturligt gångstråk från Z-torget i öster till kulturhuset i väster.

Majstångsplatsen - ett minitorg

Majstångsplatsen blev ett minitorg med terrasser, trappor och bänkar i bästa sol med storslagen utsikt mot Leksandsbron och Österdalälven. Majstången och julgranen bildar därmed tillsammans den entré till Noret som välkomnar besökaren hit, och Leksandsborna hem.

Byggnation av 15 hyreslägenheter i kvarteret Länsmannen i centrala Leksand. Bostäderna byggdes av Leksandsbostäder AB.

Anrika Leksandsbron totalrenoverades under perioden maj 2016 - april 2017. Renoveringen väntas förlänga brons livslängd med 30 år.

Avslutade byggprojekt 2016

I etapp 3 utvecklades Sparbanksgatan och den västra delen av Norsgatan. Arbetet startade i början av oktober 2015 och blev klart sommaren 2016. Syftet var att skapa ett mer sammanhållet centrum med trevligare gaturum och en tryggare trafikmiljö.

Längs Sparbanksgatan förtydligades övergångsställena och höjdes upp, vilket ökade säkerheten för oskyddade trafikanter och sänkte bilarnas hastighet.

Vid konditoriet byggdes Bygatan om till en mindre mötesplats med träd och bänkar.

Butikerna blev tillgängliga för alla

Vid Torget breddades trottoaren på västra sidan om gatan vilket gav mer plats för gående. Samtidigt höjdes marken så att trappstegen in till butikerna försvann och entréerna blev mer tillgängliga för alla.

Utanför Sparbanken skapades ett mindre torg med vårdträd och sittplatser. Torget bekostades av banken. Sparbanksgatan fick en ny asfalt-beläggning och ny belysning.
Rondellbygge i maj 2016

I korsningen mellan Sparbanksgatan och Norsgatan byggdes en liten upphöjd rondell, vilket fick trafiken i korsningen att flyta smidigare samtidigt som passagen blev säkrare för både bilister och gående.

Ny belysning och taktila ledstråk

Väster om rondellen byttes Norsgatans belysning ut till samma typ som på gågatudelen av Norsgatan.

Taktila ledstråk gjorde Sparbanksgatan och Norsgatan mer tillgängliga även för personer med nedsatt syn.

Avslutade byggprojekt 2015

Bygget startade i september 2014 och var klart sommaren 2015. Följande åtgärder har gjorts:

  • Norsgatan har höjts med 15-20 centimeter för att öka tillgängligheten till butiker och   restauranger.
  • Norsgatan har fått ny beläggning med rörelsestråk i mitten och möbleringszoner längs sidorna. I möbleringszonerna finns plats för uteserveringar, ramper, bänkar,    blomsterarrangemang och gatupratare.
  • Ramper har byggts till vissa fastigheter så att kunder med barnvagnar och rullatorer     kan ta sig in.
  • Z-torget har fått nytt utseende med ny beläggning, ny fontän, ett större träd och ny     blomsterplantering.

Avslutade byggprojekt 2014

Riddarparken i Leksand.

Bygget av en centralt belägen lekpark längs älvbrinken nära kulturhuset avslutades våren 2014 och var centrumutvecklingsplanens första etapp.

Gång- och cykelvägen sträcker sig längs den östra sidan av väg 570 mellan Åkerö och Heden. Sträckan på drygt 2,3 kilometer och är både asfalterad och belyst. Invigning skedde 18 juni 2014.

Arbetet med att anlägga en ny strandpromenad nedanför Rosens lada slutfördes under sommaren 2014. Den nya sträckningen går från vägen ner till dykklubbens stuga och fram till båthamnen nedanför Siljanslax. Syftet var i första hand att säkra slänten mot ras, men strandpromenaden blev en fin bonus.

Sidan uppdaterad: 2022-10-07