Detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.f.l

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åkerö brofäste från ovan
Planområdet ligger söder om rondellen på Åkerö i bildens nederkant.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 februari 2022.

Antagande

Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade den 20 januari 2022 § 7 att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna granskningsutlåtandet och detaljplanen för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), Leksands kommun samt föra detaljplanen vidare för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2022 § 1 att godkänna granskningsutlåtandet och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 februari 2022. 

Nedan kan du ta del av planhandlingarna samt granskningsutlåtandet. 

 

Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut. I och med detta genomförs en ny planprocess kompletterad och nya handlingar. 
Till samrådet kompletterades detaljplanen med en kulturmiljöanalys, en rivnings- och efterhandlingsrapport samt en undersökning om betydande miljöpåverkan som ersätter tidigare behovsbedömning. Detaljplanen har till granskningen även kompletterats med en antikvarisk konsekvensbedömning och undersökningen om betydande miljöpåverkan har justerats.

Se film om processen för detaljplan

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och19:4. Planförslaget möjliggör att byggnader kan utformas i 2 till 6 våningar. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget söder om Leksandsbron. Området omges i väst av Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta.

Har ni synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 25 november 2021. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.

Kontakta oss

Har du frågor om förslaget är du välkommen att kontakta plan- och kartavdelningen via e-post:

Plan- och kartavdelningen

Granskningshandlingar och utredningar hittar du nedan:

Sidan uppdaterad: 2022-11-29