Förslag till detaljplan för Containerterminal, delar av Holen 4:16, Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för Containerterminal, Holen 4:16 m.fl.

Förslag till detaljplan för terminal- och logistikverksamhet

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 3 oktober och den 16 november 2023. 
Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen. Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken
 Detaljplaneprocessen.  

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är möjliggöra utvidgning av befintligt industriområde för att möjliggöra lagring av produkter och två ytterligare järnvägsspår samt containerhantering. Det möjliggörs även för fastbränseprodukter ex. flis samt nybyggnad av lagerbyggnad. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med kommunens översiktsplan. Förslaget kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning har utförts. 

Digital dialog

Allmänheten inbjöds till digital dialog om förslaget. Dialogen fördes via en chatt på denna sida, onsdag den 25 oktober kl, 12,00-13,00 samt kl. 17,00-18,00. 
Frågor som lämnats i chatten bedöms inte som yttranden som kan ligga till grund för överklagande. 

Aktuellt område

Planområdet är beläget vid sjön Insjön, ca 2km norr om den centrala delen av tätorten Insjön. 

Kommunala beslut

Positvt planbesked lämnades av Utskottet för samhällsbyggnad den 2021-01-21 § 16. Vilket förnyades i 2023-01-19 § 11.
Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras. 
Beslut om kungöra förslaget för samråd 2023-09-19 § 142. 

Samråd.jpg

Sidan uppdaterad: 2023-11-29