Förslag till detaljplan för Käringbergsfoten, del av Noret 55:3

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för kyrkoverksamhet samt handel, kontor och restaurang. Del av Noret 55:3

Förslag till detaljplan för kyrkoverksamhet samt handel, kontor och restaurang. Del av Noret 55:3

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 3 oktober och den 16 november 2023. 

Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen. Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 

Syftet med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av samlingslokal för kyrkoändamål med tillhörande aktivitetslokaler, restaurang, kontor, butikslokal för second hand-handel samt en ny gång- och cykelväg. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte få en betydande miljöpåverkan. 

Aktuellt område

Planområdet är beläget vid foten av Käringbergets nedlagda slalombacke i anslutning till Limhagsvägen norr om centrala Noret. Området är idag en obebbyggd gräsyta. 

Digital dialog

Allmänheten inbjöds till digital dialog om förslaget. Dialogen fördes via en chatt, onsdag den 18 oktober kl, 12,00-13,00 samt kl. 17,00-18,00. 

Kommunala beslut

Positivt planbesked lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-24 § 39. Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras.
Beslut om att kungöra förslaget på samråd lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2023-09-19 § 139

Har ni synpunkter? 

Synpunkter ska lämnas senast den 16 november 2023. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detlajplanen. Vänligen uppge namnförtydligande, adress och mailadress i skrivelsen. 

Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands Kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand. 
Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via kommunens kundtjänst tel. 0247-80 000

Samråd.jpg

Sidan uppdaterad: 2023-11-29