Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Illustrerad gräns för planområdet

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 juni 2022 § 51.

Samhällsbyggnadsutskottet godkände den 25 maj 2022 § 87 granskningsutlåtandet och övriga planhandlingar i rubricerat ärende. Samhällsbyggnadsutskottet föreslog Kommunstyrelsen att godkänna granskningsutlåtandet och godkänna detaljplanen, samt för Kommunfullmäktige att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2022 § 81 att godkänna granskningsutlåtandet och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 27 juni 2022 § 51.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avvisade överklagan den 6 september 2022. 

Detaljplaneprocessens olika steg

Pilen ovan illustrerar planprocessen

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen möjliggöra handel med skymmande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del. 

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-området inte påverkas negativt. Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte medföra risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. 

Aktuellt område

Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen norr och söder om Leksandsvägen. Leksands resecentrum finns cirka 200 meter sydväst om planområdet och torget i central Leksands ligger cirka 600 meter sydväst om planområdet. 

Planområdet omfattar cirka 6 hektar. 

Kontakta oss

Har du frågor om detaljplanen är du välkommen att kontakta plan- och kartavdelningen via e-post:

Plan- och kartavdelningen

Utredningar som ligger till grund för detaljplanens antagandehandlingar hittar du nedan: 

Sidan uppdaterad: 2022-09-22