Förslag till detaljplan för Rosen Västra, Edshult 1:36

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för Rosen västra, Edshult 1:36.

Förslaget bearbetas just nu för att gå vidare till nästa fas, antagande, vilket sker i flera steg. Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 


Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 209 och beslutade att godkänna detaljplaneförslaget för samråd 2022-06-30 § 107.
Förslaget kungjordes om samråd mellan den 23 augusti – 22 september 2022.
Förslaget underrättades och ställdes ut för granskning mellan den 10 oktober och 3 november 2023. 

Planområdet

Planområdet är beläget öster om Leksandsbrons södra brofäste. Området omges i väster av Insjövägen och en grusad gångväg, i norr av Österdalälven, i öster av småbåtshamn, samt butiks- och lagerlokaler. Söder om planområdet finns Övermo gård och bostadshus.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnader. Förslaget möjliggör byggnationer i 1-3 våningar, en ny gång- och cykelväg norr om Övermovägen samt möjlgör för parkering inom förkskolans egna fastighet. 

Särskild hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård mot Noret och norra älvstranden. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Längre ner på denna sida finns aktuella samrådshandlingar och utredningar. Handlingarna finns också i kommunhusets foajé.

Chatt om förslaget

Den 14 september 2022 hade allmänheten möjlighet att chatta om detaljplaneförslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. Frågor och svar finns tillgängliga på denna sidan. 

Ta del av chattens frågor och svar. 

Har ni synpunkter? 

Synpunkter ska lämnas senast den 2 november 2023. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detlajplanen. Vänligen uppge namnförtydligande, adress och mailadress i skrivelsen. 

Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands Kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand. 
Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via kommunens kundtjänst tel. 0247-80 000.

För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter

Granskning.jpg

Sidan uppdaterad: 2023-11-29