Detaljplan Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl)

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilden visar planområdet

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 juni 2022.

Vad är syftet? 

Syftet är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller enbostadshus. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningen genom att utformas på så sätt att den passar in med befintlig bebyggelse. Syftet med planen är även att tydliggöra gränsen mellan den del av marken som används som tomtmark och den del som används till jordbruk, samt att befintlig pumpstation ska säkerställas som teknisk anläggning.


Planområdet 

Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret. Området begränsas i söder av Sturbåtsvägen, i öster och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr gränsar området till jordbruksmark som används som beteshage. 

Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via kommunens kundtjänst 0247-800 00.
  
Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 

Handlingarna finns längre ner på denna sida samt fysiskt i kommunhusets foajé.

Pil som visar detaljplaneprocessens olika steg

Antagande

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 25 maj 2022 § 86 att godkänna granskningsutlåtandet för detaljplanen för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl), Leksands kommun och föreslog kommunstyrelsen att anta detaljplanen. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 juni 2022. 

Protokollet och anslaget från kommunstyrelsen sammanträde finns på sidan för kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavla, officiell (leksand.se) , protokoll.  

Nedan kan du ta del av planhandlingarna samt granskningsutlåtandet. 

Sidan uppdaterad: 2022-08-19