Förslag till detaljplan för Hallen 67:1 m.fl

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för Hallen 67:1 m.fl.

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 16 augusti och 13 september 2023. Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen. Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen.  

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 206. Besluta om att att godkänna detaljplaneförslaget för samråd lämnades den 2022-06-30 § 108.

Planområdet

Planområdet är beläget i tätorten Siljansnäs, cirka 600 meter öster om Siljansnäs kyrka och cirka 1 kilometer norr om Alviken.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av friliggande bostäder på ett sätt som tar hänsyn till områdets värdefulla landskapsbild, siktlinjer samt natur- och kulturvärden.

Planhandlingar

Längre ner på denna sida finns aktuella samrådshandlingar och utredningar. Handlingarna finns också i kommunhusets foajé.

Hur går ett samråd till?

Syftet med ett samråd är att informera om det pågående detaljplanearbetet, förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 13 september 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.

Synpunkter skickas per mejl till Plan- och kartavdelningen

Eller per post till:
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Samråd.jpg

Sidan uppdaterad: 2023-11-29