Förslag till detaljplan för Lummerhöjden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kartbild över planerat område
Bilden visar planområdets avgränsning

Lummerhöjdens detaljplan ska ut på ny granskning under april månad 2023

Granskning av planförslaget pågår mellan den 29 november till den 21 december 2022.


Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2017-07-04 § 123 positivt planbesked. 
Planbeskedet förnyades 2020-11-19 § 113
Detaljplanen kungjordes om samråd mellan den 5-30 maj 2021. 

Planområdet

Området som planförslaget avser är beläget 2 kilometer norr om centrum, öster om Siljansvägen i höjd med Leksands Strand. Planområdet omfattar även en del av Limhagsvägen som ansluter till Siljansvägen från Limhagen. Området knyts samman med den nya förskolan Myran. Gång- och cykelväg planeras inom och i anslutning till det nya området. Byggnationen planeras ske i etapper. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Utforska planområdet på plats

Via länken under detta stycke kommer du till en kartapp, där finns en illustration för de planerade byggrätterna presenterad på ett ortofoto. Starta webbkartan i din smartphone eller surfplatta och starta gps-funktionen (felmarginaler i gps-funktionen förekommer). Du zoomar med plust (+) och minus (-). 

Webbkarta Lummerhöjden

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnationer av cirka 300 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Att skapa nya byggrätter genom en ny detaljplan är en del av bostadsförsörjningsplanen som bidrar till kommunens vision om att nå 18 000 invånare.

Planhandlingar

Längre ner på denna sida finns aktuella samrådshandlingar och utredningar. Handlingarna finns också i kommunhusets foajé. Det finns även en presentation med text och bilder där du kan klicka dig fram mellan olika delar av planförslaget och förutsättningar i området. Det finns även en film som beskriver själva planprocessen som du kan ta del av.

Hur går granskning till?

Syftet med granskning är att informera om det pågående detaljplanearbetet, förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Har du frågor om detaljplaneförslaget går det bra att ställa dem per e-post eller telefon till plan- och kartavdelningen enligt kontaktinformationen nedan. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 5 kap. 7 §. Detaljplanen kan medföra påverkan för fler än de närmaste fastighetsägarna och den som anser sig berörd bör lämna sina synpunkter redan i samrådet.

Synpunkter skickas per mejl till planokart@leksand.se

Eller per post till:
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Har du frågor om förslaget kontakta plan- och kartavdelningen via kommunens kundtjänst telefon 0247-800 00. För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter 

Sidan uppdaterad: 2023-03-16