Förslag till detaljplan för Rosen Västra, Edshult 1:36

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rosen västra

Förslag till detaljplan för Rosen västra är under bearbetning

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 209 och beslutade att godkänna detaljplaneförslaget för samråd 2022-06-30 § 107.
Detaljplanen kungjordes om samråd mellan den 23 augusti – 22 september 2022.

Planområdet

Planområdet är beläget öster om Leksandsbrons södra brofäste. Området omges i väster av Insjövägen och en grusad gångväg, i norr av Österdalälven, i öster av småbåtshamn, samt butiks- och lagerlokaler. Söder om planområdet finns Övermo gård och bostadshus.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnader. Förslaget möjliggör byggnationer i 1-3 våningar. 

Särskild hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård mot Noret och norra älvstranden. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

Längre ner på denna sida finns aktuella samrådshandlingar och utredningar. Handlingarna finns också i kommunhusets foajé.

Chatta om förslaget

Den 14 september 2022 hade allmänheten möjlighet att chatta om detaljplaneförslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. Frågor och svar finns tillgängliga på kommunens hemsida även efter chattillfället.

Ta del av chattens frågor och svar. 

Hur går ett samråd till?

Syftet med ett samråd är att informera om det pågående detaljplanearbetet, förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 22 september 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.

Synpunkter skickas per mejl till planokart@leksand.se

Eller per post till:
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Har du frågor om förslaget kontakta plan- och kartavdelningen via kommunens kundtjänst telefon 0247-800 00. För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2022-11-29