Detaljplaner som vunnit laga kraft

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En vybild över Lugnetområdet

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2017. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen. Kontakta kommunens kundtjänst för att ta del av en detaljplan.

Kommunstyrelsen antog den 12 juni 2017 detaljplan för kvarteret Storgärdet i Leksands Kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog ärendet. Klagande sökte om prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen där ansökan avslogs. Detaljplanen vann laga kraft den 4 maj 2018.

Planområdet ligger norr om centrala Leksand, på Käringberget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare bostäder.

Plankarta 
Planbeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 12 juni 2017 detaljplan för kvarteret Nygård i Leksands kommun. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 11 september 2017. Beslutet om antagande av detaljplan vann laga kraft den 2 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumsamverkan inom fastigheterna Nygård 1, 3 och 5.

Planområdet är beläget cirka 100 meter från torget. Området avgränsas av Villagatan, Hagagatan, Bygatan och Hantverkargatan.

Plankarta
Planbeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 28 augusti 2017 detaljplan för Sandgärdet söder om Sang, Insjön. Beslutet vann laga kraft den 22 september 2017. Inga överklaganden har inkommit enligt uppgift till kommunstyrelsen och utskottet för samhällsbyggnad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad högre än två våningar för bostadsbebyggelse och lokaler för centrumändamål.

Planområdet ligger i Insjön mellan Faluvägen och Vattuvägen. Före detta Sang-biografen ligger strax norr om området.

Plankarta
Planbeskrivning

Den 24 september 2019 antog Kommunstyrelsen detaljplan för Nya sporthallen.
Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del av fastigheten Noret 58:1. Idrotts- och besöksanläggningen ska docka med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av personalresurser, omklädningsrum och lokaler vilket minskar driftkostnader. Verksamheterna får även en enhetlig entré. Detaljplanen möjliggör även en utökad byggrätt för bostäder och kontor inom Paraden 4.
Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planområdet ligger i Leksand, strax nordväst om Noret. Området avgränsas i öster av Parkgatan, i söder av Rättviksvägen, i väster av Arenavägen och i norr av Tegera Arena.

Plankarta för Nya sporthallen
Planbeskrivning för Nya sporthallen.

Den 27 januari 2020 § 9 antog Kommunstyrelsen detaljplan. Justerat protokoll anslogs på kommunens anslagstavla den 4 februari 2020. Ingen överklagan har inkommit i ärendet vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2020. 

Vad är syftet?
Syftet med ändringen är att upphäva en del av prickmarken som anger att utpekad del inte får bebyggas. Med mindre prickmark i området möjliggör detaljplanen en större byggbar yta för småindustri inom berörda fastigheter. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område
Planområdet är beläget inom Limhagens industriområde, sydost om Limhagens Återvinningscentral. Ändringen av del av detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Plankarta
Planbeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 2020-09-24 § 93 detaljplan för Torget. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny restaurangbyggnad i norra planområdet samt öka den tillåtna byggrätten. 

Planområdet ligger i centrala Leksand, mitt emot Leksands Kommunhus. 

Plankarta

Planbeskrivning

Sidan uppdaterad: 2022-04-21