Översiktsplan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över Leksandsbron, Kajen och centrala Leksand.

Kommunen har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Det omfattar planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar. Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.

Säkerställer och skyddar mark

Den fysiska planeringen är till för att säkerställa att det finns lämplig mark i beredskap för verksamheter och boende. Planeringen finns även för att skydda områden som till exempel har speciella natur- eller kulturvärden. Den behandlar användning av mark, vatten och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Regleras av plan- och bygglagen

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser och de kulturella värdena i vår bebyggelsemiljö. Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen (PBL) som till exempel behandlar medborgarinflytande i planeringen.

På avdelningen för strategisk planering arbetar vi med fysisk planering på översiktlig och detaljerad nivå.

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling.

Översiktlig planering är en kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Det handlar också om översiktliga program och utredningar för större utvecklingsområden, där programmet eller utredningen sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

Översiktsplan Leksands kommun

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.

Översiktsplanen antogs år 2014 och aktualitetsförklarades år 2018.

En vision för framtiden

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Vid förhandsförfrågningar, bygglovgivning och annan tillståndsprövning samt vid planläggning redovisar översiktsplanen en stor del av de förutsättningar som miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till vid sin prövning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden.

Här kommer du till kommunens översiktsplanens karta

Ny översiktsplan 2025

2022 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är en lång process där allmänheten vid flera tillfällen får tycka till. Den nya översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige 2025.

Under perioden 7 november till 5 december genomfördes tidig dialog med kommunens medborgare.

Följ länken för att se vilka synpunkter som inkommit: Dialogkarta

Planeringsstrategi

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunfullmäktige antog Leksands kommuns planeringsstrategi 2023-02-13 § 47. Se nedan för fullständig planeringsstrategi. 

Antagen planeringsstrategi

Länsstyrelsens underlag inför planeringsstrategi för Leksands kommun 

Sidan uppdaterad: 2023-03-31