Moskogsvägen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över centrala Leksand, tagen söderifrån med Österviken i vänster kant. Moskogsvägens tänkta sträckning är markerad på bilden

Detaljplanearbetet påbörjades 2017 och en byggnation av Moskogsvägen beräknas komma i gång så snart detaljplaneprocessen är klar, vilket tidigast kan ske i slutet av 2023.

Se filmen om Moskogsvägen

Moskogsvägen (tidigare kallad Moskogslänken) ska underlätta för genomfartstrafik i öst-västlig riktning, från riksväg 70 mot Västanvik och Siljansnäs. När vägen är klar slipper genomfartstrafiken åka via rondellen vid södra brofästet, vilket gör att både utsläpp och bullernivåer minskar längs Järnavägen och Insjövägen. Moskogsvägen blir cirka sju meter bred, ungefär lika bred som Insjövägen och Järnavägen. Hastighetsbegränsningen blir troligen 60km/h. Planprocessen för Moskogsvägen har förskjutits något, pandemin och andra planer har tagit tid i anspråk på kommunen.  

Hänsyn till närboende och natur

Under planeringsarbetet tas hänsyn till de närboende och naturområdet. Skog bevaras på båda sidor om vägen. Vägen utformas så att bullerpåverkan blir så liten som möjligt genom att vägen hålls så låg i terrängen som möjligt och förses först och främst med sidovallar som lättare kan integreras i naturen än bullerplank.

Åkeröskolans "skolskog" som finns inom området blir kvar, men får ett nytt läge närmare Åkerösidan, nära gång- och cykelvägen för tillgänglighetsanpassning.

Säkra skolvägar prioriteras

Att tillskapa en säker skolväg är högt prioriterat i projektet. För att på ett säkert sätt ta sig förbi vägen byggs en gång- och cykelväg planskilt med en tunnel.

Politiska beslut

Moskogsvägen har funnits med länge i de politiska diskussionerna. Första gången Moskogsvägen var uppe till beslut var i samband med att kommunfullmäktige antog byggnadsplan (detaljplan) för Källberget, där skogsområdet markerades för en framtida väg. I samband med översiktsplanen 1993 upprättades en arbetsplan för väg 938 Moskogslänken.

I nuvarande översiktsplan som fastställdes av kommunfullmäktige 2014 beslutades att Moskogsvägen ska byggas och Moskogsvägen har sedan dess funnits med i kommunens investeringsbudget. I mars 2017 togs beslut av kommunstyrelsen att starta planering och genomförande av Moskogsvägen.

Planerings- och byggprocess

Planeringen av Moskogsvägen har påbörjats, det innebär bland annat att kommunen gör en detaljplan för området där vägen ska byggas. I detta planerings- och projekteringssteg kommer samråd att genomföras innan det är dags för byggnation.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanearbetet för Moskogsvägen.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har legat till grund för beslutet om genomförande liksom kommunens arbete i samband med översiktsplanen 2014. I båda dessa planeringssteg har berörda parter, privatpersoner, företag, föreningar, skolor och myndigheter fått lämna sina synpunkter.

Länk till Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.

Moskogsvägen – det bästa alternativet

Kommunen har låtit en oberoende konsult göra en utvärdering av de olika alternativ som har diskuterats efter kommunstyrelsens beslut i mars 2017. Konsulten konstaterar att Moskogsvägen är det bästa alternativet på en rad punkter.

Länk till lokaliseringsutredningen.

Vinster med Moskogsvägen:

  • Bidrar till helhet och logistik när Leksand växer.
  • Säkrare skolvägar, fler gång- och cykelvägar med planskilda passager.
  • Mindre utsläpp då vägen kortas från 2,3 till 1,1 kilometer mellan Järnavägen/Siljansnäsvägen – Insjövägen.
  • Mindre buller då nya vägen byggs utifrån dagens bullernormer.
  • Snabbare och smidigare uttryckningsvägar för räddningstjänsten.
  • Minska antalet "smitvägar" genom bostadsområdet mellan Insjövägen och Järnavägen.
  • Bättre vägmiljö inom Åkerö, Edshult, Källberget och Häradsbygden.
  • Förbättrad arbetspendling från Siljansnäs, Västanvik, Karlsarvet mot riksväg 70.

Vägprojektet är lönsamt enligt utförda samhällsekonomiska effektbedömningar som även tar hänsyn till mjuka parametrarna och bedöms som viktigt för kommunens utveckling. 

Nyheter om Moskogsvägen

10 december 2021:

Moskogsvägen allt närmare - snart dags för samråd

27 april 2020:

Med start idag genomförs geotekniska undersökningar längs sträckan för den planerade Moskogsvägen. Undersökningarna genomförs på dagtid med hjälp av en borrbandvagn. Företaget som genomför undersökningen tar jordprover, undersöker grundvattennivån och för ner stänger i marken genom tryck, rotation och slag. Periodvis kan arbetet orsaka buller. Den geotekniska undersökningen pågår under maj månad.

14 oktober 2019:

Omfattande besparingar ska få kommunens budget i balans

10 juli 2019:

Ny tidplan för moskogsvägen - byggstart 2021

Sidan uppdaterad: 2023-01-20