Flyktingmottagning för barn och vuxna

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Många nyanlända kom till Leksand 2015

Leksands kommun tar emot barn och vuxna med permanent uppehållstillstånd. Antalet regleras i ett avtal med Migrationsverket. Ambitionen är att hjälpa dem att snabbt bli en del av samhället.

De personer som flyttar hit kommer ofta direkt från något av FN:s flyktingläger eller från anläggningsboenden i andra delar av Sverige. Ytterligare några personer flyttar till familjemedlemmar eller anhöriga som redan är bosatta i kommunen.

Arbetsförmedlingen, AF, har ett samordnande ansvar för etableringen av de nyanlända flyktingarna som redan har fått uppehållstillstånd. AF erbjuder olika stödinsatser under de två första åren i kommunen. Under etableringsperioden får de nyanlända ekonomisk ersättning från Försäkringskassan.

Etableringsersättning från Försäkringskassan

Kommunens flyktingmottagning

Mottagningen av barn och vuxna sköts av kommunens integrationsenhet. Men hela kommunen, tillsammans med landstinget, har ett gemensamt ansvar för att säkerställa behov av utbildning, bostad, vård och omsorg och annat socialt stöd.

Staten ska också, i nära samarbete med kommunen, verka för att alla vuxna blir egenförsörjande genom arbete, studier eller eget företagande.

Även idéburna organisationer och föreningar spelar en stor och viktig roll för att välkomna och stödja nyanlända personer i Leksand.

Ensamkommande barn och unga

Eftersom de ensamkommande barnen saknar vårdnadshavare placeras de familjehem av socialtjänsten. Där bor de i väntan på Migrationsverkets beslut i asylärendet.

Socialtjänstens socialsekreterare utreder och följer upp barnens vårdbehov i enlighet med principen om barnets bästa. 

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar ska tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. God man ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

Självständighet är målet

I takt med att barnen blir alltmer självständiga och myndiga slussas de ut i egna bostäder för att till slut skrivas ut från verksamheten.  Målet med verksamheten är att barnen ska ges de bästa möjliga verktygen för att bli självständiga, egenförsörjande och trygga vuxna.

Sidan uppdaterad: 2023-01-12