Det här är krisberedskap

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kriser och samhällsstörningar uppstår ofta plötsligt och drabbar stora delar av samhället. För att vara förberedd och kunna hantera krisen behöver kommunen jobba med krisberedskap.

Vad är en kris?

En kris hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, till exempel elförsörjning, människors hälsa eller frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Ibland pratar man om en extraordinär händelse i stället för kris. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Anledningen till att man ibland använder begreppet extraordinär händelse är att det finns en särskild lag som reglerar samhällets arbete med att förebygga och hantera kriser där begreppet extraordinär händelse används (lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Kommunens ansvar vid kris

Under allvarliga kriser blir flera olika aktörer inblandade. Det kan vara offentliga myndigheter, så som kommun och region, men även företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunen ansvarar för samordning av de olika aktörer som är inblandade i krisen. Kommunen ska också följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Allt detta är en del av kommunens geografiska områdesansvar på lokal nivå.

Krisledningsnämnd

Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden tar över beslutanderätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Syftet med krisledningsnämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.

Sidan uppdaterad: 2022-03-25