Leksand kommuns enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommunfullmäktige har beslutat att "klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun". För att få fortsatt kommunal skötsel av enskilda vägar ska ett avtal med kommunen tecknas innan den 1 juni 2025.

Ett tillägg till filmen är att det nu finns ett beslut om när den kommunala skötseln för de enskilda vägarna upphör för dem som väljer att inte organisera sig och teckna ett avtal med kommunen. Skötseln kommer då att upphöra den 1 juni 2025. 

Filmen ovan ger inte svar på alla frågor, men ger förhoppningsvis mer klarhet i vad det hela innebär för dig som ägare av en fastighet längs en enskild väg i vår kommun.

33 mil enskilda vägar

I Leksands kommun finns det idag 33 mil enskilda vägar som kommunen har skött på frivillig basis åt fastboende sedan 1970-talet. Kommunfullmäktige har beslutat att ”klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun” vilket innebär ett ökat ansvarstagande för fastighetsägarna.

Leksands kommun har ansökt om lantmäteriförrättning avseende de enskilda vägar som idag sköts av kommunen. Det ska ses som en möjlighet till en snabbare väg in i processen. 

En överblick av arbetet med de enskilda vägarna

Kommunen sköter - fastighetsägarna investerar

Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar väghållningsorganisation i hela kommunen. Detta genom att de enskilda vägarnas ägare tar ansvar för investeringar och upprustning, medan kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller ekonomiskt stöd till skötsel.

Fastighetsägarna ska teckna avtal för att få fortsatt kommunal skötsel

Om ett område fortsatt vill ha kommunal skötsel eller ekonomiskt stöd till skötsel erbjuds man skriva avtal om det med kommunen. Ett avtal ska vara tecknat innan den 1 juni 2025. Finns det inget avtal tecknat den 1 juni 2025 kommer den kommunala skötseln av de enskilda vägarna att upphöra. 

Vilka vägar och vilka krav som ställs på vägarna för att få kommunal skötsel eller ekonomiskt stöd till skötsel regleras i det regelverk som antagits av Kommunfullmäktige 2019-06-12. Du finner detta regelverk längre ner på denna sida i blocket som heter politiska beslut. Det finns även ett senare uppdaterat regelverk som erbjuder sommarskötsel till fler vägar, men beslutet om att anta detta regelverk är överklagat. Processen kring överklagandet fortsätter. 

Kommunen har krav på att enskilda vägar ska ingå i en gemensamhetsanläggning

För att kunna teckna ett avtal med kommunen och få ta del av den kommunala skötseln eller ekonomiskt stöd till skötsel ställer kommunen krav på att det finns en väghållningsorganisation. De enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som har en förvaltning. Att rekommendera är att gemensamhetsanläggningen förvaltas genom en samfällighetsförening. Det är Lantmäteriet som bildar en ny gemensamhetsanläggning om en sådan inte finns eller ombildar en redan befintlig om så behövs. Vid synnerliga skäl kan annan organisation godtas.

Om ni inom ert område inte uppfyller kommunens krav på väghållningsorganisation och ställer in eller avbryter er förrättning kommer det kommunala stödet till områdets enskilda vägar att upphöra den 1 juni 2025. Detta innebär exempelvis att den kommunala snöröjningen, sandning, grushyvling och dammbindning upphör i ert område.

Kommunen vill underlätta bildandet av väghållningsorganisation

Kommunen vill att det ska vara så smidigt som möjligt att bilda en väghållningsorganisation för att förvalta enskilda vägar. En väghållningsorganisation består av en eller flera gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsförening. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27 beslutades det därför att ge ett bidrag på 40 000 kronor till varje nybildad samfällighetsförening och ytterligare 40 000 kronor i bidrag per gemensamhetsanläggning. Det innebär att en nybildad samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning kan få 80 000 kronor i bidrag. Om samma förening förvaltar flera anläggningar ökar bidraget med 40 000 kronor per anläggning.

Bidraget blir lika stort för alla, oavsett exempelvis väglängd och antalet fastigheter. Totalt väntas ett 40-tal gemensamhetsanläggningar och lika många samfällighetsföreningar bildas. Det innebär att kommunens kostnad för det nya bidraget blir cirka 3,2 miljoner kronor.

Kommunen har även beslutat ett ge ett bidrag på 10 kronor per löpmeter väg som ingår i en gemensamhetsanläggning. 

Ekonomiskt stöd för vissa underhållsåtgärder

Från fastighetsägare längs enskilda vägar finns ofta önskemål om åtgärder för att förbättra vägens standard. Kommunfullmäktiges beslutade 2022-06-27 att införa ett upprustningsbidrag på 1 miljon kronor årligen för enskilda vägar till dess annat beslut eventuellt fattas i samband med budget. Kommunfullmäktige gav förvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag på bidragsmodell.

För de enskilda vägar som har statligt driftbidrag finns möjlighet att söka statligt bidrag till vissa underhållsåtgärder. Det kan till exempel vara vägförstärkningar, trumbyten, beläggningsarbeten, ombyggnation och brounderhåll.

Förrättningarna väntas pågå till och med 2024

De första anläggningsförrättningarna startade under februari 2019. Under 2020 - sommaren 2021 kunde Lantmäteriet inte genomföra något sammanträde med anledning av restriktioner i samband med pandemin, men arbetet återupptogs hösten 2021.

Lantmäteriet kallar alla berörda fastighetsägare i respektive område till startmöten. Kommunen har representanter med på alla startmöten och efter att lantmäteriets startmöte är avslutat har du som fastighetsägare möjlighet att ställa dina frågor till kommunen och de representanter som finns på plats. 

Det är Lantmäteriet som avgör när respektive by kallas till förrättning. Alla förrättningar väntas vara klara 2024.

  • Alla fastighetsägare utmed en enskild väg påverkas av det nya regelverket.
  • Ni i ert område måste organisera er i en väghållningsorganisation för att få kommunal skötsel av era vägar.
  • När en organisation finns så kan ni teckna ett avtal med kommunen om skötsel eller bidrag till skötsel.
  • Om ni inte skapar en väghållningsorganisation kommer ni inte att få någon kommunal skötsel eller bidrag till skötsel av vägarna. Detta gäller kommunalt såväl som statligt bidrag.
  • Ni behöver samla in en årsavgift för att kunna göra upprustningar som inte ingår i kommunens skötsel.
  • Flera bidrar till kostnader för upprustning när även fritidshus och företagare är med och betalar.

Sidan uppdaterad: 2023-01-23