Om enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på grusbelagd väg i Styrsjöbo.

Leksands kommunfullmäktige har beslutat att "klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun". Målsättningen är att skapa en långsiktig hållbar vägstandard i hela kommunen.

Filmen "Vägfrågan" - vårt gemensamma vägval för framtiden

Filmen ger inte svar på alla frågor, men ger förhoppningsvis mer klarhet i vad det hela innebär för dig som ägare av en fastighet längs en enskild väg i vår kommun.

I Leksands kommun finns 33 mil enskilda vägar som kommunen har skött på frivillig basis åt fastboende sedan 1970-talet. Enskilda vägar är dock inte kommunala vägar. Kommunfullmäktige har beslutat att ”klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun” vilket innebär ett ökat ansvarstagande för fastighetsägarna. Skälet är att med nuvarande ordning har inte investeringar i vägarna gjorts i tillräcklig omfattning och det råder oklarheter i vissa ansvarsområden.

Kommunen sköter - fastighetsägarna investerar

Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar väghållningsorganisation i hela kommunen. Detta genom att de enskilda vägarnas ägare tar ansvar för investeringar och upprustning, medan kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd till skötsel. Det innebär bland annat att kommunen fortsätter sköta snöröjning, sandning, grushyvling och dammbindning enligt beslutat regelverk.

Lantmäteriet bildar gemensamhetsanläggningar

För att få del av den kommunala skötseln eller stöd till skötsel så ställer kommunen krav på att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Det är Lantmäteriet som bildar en ny gemensamhetsanläggningar om en sådan inte finns eller ombildar en redan befintlig om så behövs. Vid synnerliga skäl kan annan organisation godtas.

Fastighetsägarna kan teckna avtal om kommunal skötsel

Om samfällighetsföreningen vill ha fortsatt kommunal skötsel eller stöd till skötsel finns möjlighet att skriva avtal om det med kommunen senast den 1 september 2020 (ändrat datum mot tidigare beslut) eller snarast efter att väghållningsorganisation finns. Områden där lantmäteriförrättning (avseende de enskilda vägarna) pågår kommer få fortsatt vägskötsel tills förrättningen är färdig.

Vilka vägar och vilka krav som ställs på vägarna för att få kommunal skötsel eller stöd till skötsel regleras i det regelverk som antagits av Kommunfullmäktige 2019-06-12. Du finner detta regelverk längst ner på denna sidan under politiska beslut. Det finns även ett senare uppdaterat regelverk som erbjuder sommarskötsel till fler vägar, men beslutet om att anta detta regelverk är överklagat. Processen kring överklagandet fortsätter. 

Kommunen vill betala delar av förrättningskostnaden

Leksands kommun har ansökt om lantmäteriförrättning avseende de enskilda vägar som idag sköts av kommunen. Det ska ses som en möjlighet till en snabbare väg in i processen. Kommunen har beslutat att ge ekonomiskt bidrag till en del av förrättningskostnaden för fastigheter med fastboende. Detta beslut är dock överklagat och har därför inte vunnit laga kraft ännu.

Förrättningarna väntas pågå till och med 2024

De första anläggningsförrättningarna startade under februari 2019 i Djurabygden. Hösten 2019 påbörjades förrättningar i Insjön och i januari 2020 i Hackmora.

Under 2020 - 2021 har Lantmäteriet inte kunnat genomföra något sammanträde med anledning av restriktioner i samband med pandemin. Under hösten 2021 kommer Ullvi, Hälla och Alvik att kallas till startsammanträden. Därefter planeras Rönnäs fjärding och övriga byar i Siljansnäs, Tällbergs byar, byarna i västra Leksand, Åkerö, Häradsbygden och sist övriga byar i östra Leksand. Lantmäteriet kallar alla berörda fastighetsägare i respektive område till startmöten.

Det är Lantmäteriet som avgör när respektive by kallas till förrättning. Alla förrättningar väntas vara klara 2023-2024.

Så påverkas du som berörd fastighetsägare

  • Alla fastighetsägare utmed en enskild väg påverkas av det nya regelverket.
  • Ni i ert område måste organisera er för att få kommunal skötsel av era vägar.
  • När en organisation finns så kan ni teckna ett avtal med kommunen om skötsel eller bidrag till skötsel.
  • Om ni inte skapar en organisation kommer ni inte att få någon kommunal skötsel eller bidrag till skötsel av vägarna. Detta gäller kommunalt såväl som statligt bidrag.
  • Ni behöver samla in en årsavgift för att kunna göra upprustningar som inte ingår i kommunens skötsel.
  • Flera bidrar till kostnader för upprustning när även fritidshus och företagare är med och betalar.

Sidan uppdaterad: 2021-12-21