Leksand kommuns enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommunfullmäktige har beslutat att "klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun". För att snabbare påbörja processen har en ansökan om lantmäteriförrättningar gjorts.

Filmen ovan ger inte svar på alla frågor, men ger förhoppningsvis mer klarhet i vad det hela innebär för dig som ägare av en fastighet längs en enskild väg i vår kommun.

33 mil enskilda vägar

I Leksands kommun finns det idag 33 mil enskilda vägar som kommunen har skött på frivillig basis åt fastboende sedan 1970-talet. Kommunfullmäktige har beslutat att ”klargöra och främja ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun” vilket innebär ett ökat ansvarstagande för fastighetsägarna.

Leksands kommun har ansökt om lantmäteriförrättning avseende de enskilda vägar som idag sköts av kommunen. Det ska ses som en möjlighet till en snabbare väg in i processen. 

En överblick av arbetet med de enskilda vägarna

Kommunen sköter - fastighetsägarna investerar

Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar väghållningsorganisation i hela kommunen. Detta genom att de enskilda vägarnas ägare tar ansvar för investeringar och upprustning, medan kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd till skötsel.

Fastighetsägarna kan teckna avtal om kommunal skötsel

Om man fortsatt vill ha kommunal skötsel eller stöd till skötsel erbjuds man skriva avtal om det med kommunen.

Vilka vägar och vilka krav som ställs på vägarna för att få kommunal skötsel eller stöd till skötsel regleras i det regelverk som antagits av Kommunfullmäktige 2019-06-12. Du finner detta regelverk längst ner på denna sida under politiska beslut. Det finns även ett senare uppdaterat regelverk som erbjuder sommarskötsel till fler vägar, men beslutet om att anta detta regelverk är överklagat. Processen kring överklagandet fortsätter. 

Lantmäteriet bildar gemensamhetsanläggningar

För att kunna teckna ett avtal med kommunen och få ta del av den kommunala skötseln eller stöd till skötsel ställer kommunen krav på att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som har en förvaltning, att rekommendera är att gemensamhetsanläggningen förvaltas genom en samfällighetsförening. Det är Lantmäteriet som bildar en ny gemensamhetsanläggning om en sådan inte finns eller ombildar en redan befintlig om så behövs. Vid synnerliga skäl kan annan organisation godtas.

Kommunen har beslutat att ge ekonomiskt bidrag till en del av förrättningskostnaden för fastigheter med fastboende. Detta beslut är dock överklagat och har därför inte vunnit laga kraft ännu.

Om ni inom ert område väljer att inte organisera era fastigheter i en gemensamhetsanläggning och ställer in eller avbryter er förrättning, innebär det att det kommunala stödet till områdets enskilda vägar upphör. Tidpunkten för när vägskötseln kommer att upphöra är inte fastställd än, men det sker inte omgående utan ni kommer att få skälig tid att organisera den egna väghållningen. Detta innebär exempelvis att den kommunala snöröjningen, sandning, grushyvling och dammbindning upphör i ert område.

Förrättningarna väntas pågå till och med 2024

De första anläggningsförrättningarna startade under februari 2019 i Djurabygden. Hösten 2019 påbörjades förrättningar i Insjön och i januari 2020 i Hackmora.

Under 2020 - sommaren 2021 kunde Lantmäteriet inte genomföra något sammanträde med anledning av restriktioner i samband med pandemin. Hösten 2021 hade Ullvi, Hälla och Alvik startsammanträden. Under våren och sommaren planeras Rönnäs, Kullsbjörken, Lima, Sätra, Björken, Siljansnäs, Plintsberg, Tällberg & Laknäs att ha startmöten. Lantmäteriet kallar alla berörda fastighetsägare i respektive område till startmöten.

Det är Lantmäteriet som avgör när respektive by kallas till förrättning. Alla förrättningar väntas vara klara 2023-2024.

  • Alla fastighetsägare utmed en enskild väg påverkas av det nya regelverket.
  • Ni i ert område måste organisera er för att få kommunal skötsel av era vägar.
  • När en organisation finns så kan ni teckna ett avtal med kommunen om skötsel eller bidrag till skötsel.
  • Om ni inte skapar en organisation kommer ni inte att få någon kommunal skötsel eller bidrag till skötsel av vägarna. Detta gäller kommunalt såväl som statligt bidrag.
  • Ni behöver samla in en årsavgift för att kunna göra upprustningar som inte ingår i kommunens skötsel.
  • Flera bidrar till kostnader för upprustning när även fritidshus och företagare är med och betalar.

Sidan uppdaterad: 2022-05-03