Så här går en lantmäteriförrättning till

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar du information om hur en lantmäteriförrättning går till och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Under våren 2018 ansökte kommunen om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet för enskilda vägar i alla byar i Leksands kommun som i dagsläget har kommunal vägskötsel. Detta för att säkerställa att det finns en ordnad formell förvaltning av enskilda vägar i kommunen. Med ordnad förvaltning avses i det här fallet att vägarna är inrättade i en gemensamhetsanläggning.

Skälen till att ansökan lämnats in är att det har förekommit oklarheter gällande ansvar för de enskilda vägarna i Leksand. En bred majoritet i kommunfullmäktige är överens om att det här arbetet är nödvändigt för att få en tydlighet i ansvarsfrågan vad gäller de enskilda vägarna i kommunen. 

Det är under anläggningsförrättningen som Lantmäteriet hjälper till med att besluta om att bilda eller ändra en gemensamhetsanläggning. När en gemensamhetsanläggning finns ska den förvaltas och det vanligaste sättet är genom en samfällighetsförening. När en gemensamhetsanläggning och en förvaltning av den finns på plats finns det en ordnad formell förvaltning som kan teckna ett avtal med kommunen. Målet är att kunna träffa avtal med berörda fastighetsägare om den skötsel av enskilda vägar som idag ombesörjs och bekostas av kommunen. 

Läs mer om gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening där vi besvarar de vanligaste frågorna.

Så här går en lantmäteriförrättning till

Du kommer att bli kallad till ett startmöte med Lantmäteriet, inbjudan kommer från Lantmäteriet. Under mötet deltar vanligtvis även en representant från kommunen och det enbart för att kunna svara på frågan varför detta genomförs. Detta genomförs för att säkerställa att det finns en ordnad formell förvaltning av enskilda vägar i kommunen.

För att förbereda dig inför mötet kan du ta del av den presentationen som Lantmäteriet presenterade vid informationssammanträdet med Västra och Östra Rönnäs den 25 januari.

Om du vill fördjupa dig i hela processen kring en anläggningsförrättning besök Lantmäteriets hemsida, där kan du följa processen steg för steg.

Vilka vägar ska vara gemensamma i vår by/vårt område?

För att resultatet av anläggningsförrättningen ska bli så bra som möjligt, det vill säga fungera bra för de som ska använda vägarna, hoppas lantmäteriet att berörda fastighetsägare deltar i processen att ta fram ett förslag till gemensamhetsanläggning. Detta görs först och främst genom att en arbetsgrupp bestående av omkring 3-6 fastighetsägare utses vid det första sammanträdet. Arbetsgruppen bidrar sedan med lokalkännedom och kunskap om hur de aktuella vägarna används.

Lantmäteriet sammanställer sedan informationen från arbetsgruppen och övriga utredningen och ansvarar för det slutliga beslutet. För att förbättra möjligheterna till att en bra gemensamhetsanläggning inrättas kan vissa frågor diskuteras mellan fastighetsägarna redan innan en arbetsgrupp utses.

  • Vilka vägar ska vara gemensamma i vår by/vårt område?
  • Vilka fastigheter ska ingå i gemensamhetsanläggningen?
  • Används vägarna för andra ändamål än bostäder, exempelvis skogsbruk?
  • Vilka fastigheter är fritidsbostäder och vilka är permanentbostäder?
  • Finns olika typer av verksamheter som använder vägarna, exempelvis affärer, skolor, industrifastigheter eller liknande?

Sidan uppdaterad: 2023-01-11