Frågor och svar om enskilda vägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Just nu behandlas frågan om de enskilda vägarna. Här hittar du svar på vanliga frågor om vägprocessen.

Frågor som främst berör enskilda fastighetsägare

Du blir berörd om du bor längs en enskild väg som idag sköts av Leksands kommun. När det är dags för ditt område får alla berörda fastighetsägare en kallelse från Lantmäteriet till ett startmöte.

I NVDB, nationella vägdatabasen, kan du ta reda på om en väg är statlig, kommunal eller enskild. Klicka på länken nedan till NVDB och välj ”väghållare” i rullisten ”visa dataslag på karta”.

Länk till NVDB.

I samband med startmötet som Lantmäteriet kallar till bildas en arbetsgrupp där även fastighetsägare ingår. Arbetsgruppen tar fram förslag på vilka vägar som ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Eftersom det är Lantmäteriet som genomför förrättningen är det en fråga som bara Lantmäteriet kan svara på. Förrättningskostnaden brukar variera beroende på hur omfattande Lantmäteriets arbete är och hur många fastighetsägare som berörs.

Lantmäteriets webbplats

Eftersom det är upp till årsmötet/styrelsen att fastställa årsavgiften så är det svårt att svara på, men 500–2000 kronor är en uppskattning.

I byn Gagnefs kyrkby, i grannkommunen, ligger årsavgiften för en vanlig bostadsfastighet med permanentboende på cirka 500 kronor per år.

Det är svårt att säga något om avgiften för enskilda fastigheter innan andelstal, indelning av vägområden och liknande har fastställts genom en lantmäteriförrättning.

I samband med lantmäteriförrättningen får varje fastighet ett andelstal baserat på nyttan av vägen. Andelstalet avgör hur stor vägavgiften blir. Har man flera fastigheter inom ett område får varje fastighet ett andelstal.

Normalt brukar fritidshus ha halva avgiften jämfört med hus för fastboende. Obebyggda tomter har ett lågt andelstal medan verksamheter och hyresfastigheter har ett högt andelstal.

Det är normalt årsmötet för samfällighetsföreningen som fastställer årsavgift, baserat på behov och planerade åtgärder.

Det finns inget generellt svar då det är Lantmäteriet som bedömer vilka fastigheter som har nytta av de gemensamma byvägarna. Det beror med andra ord på hur Lantmäteriet delar in områden. Ofta tar man med alla fastigheter i byn, även de fastigheter som ligger längs en statlig väg. Men de som ligger längs den statliga vägen brukar få halv avgift.

Du kan inte välja att stå utanför om vägen som du nyttjar till din fastighet blir berörd av lantmäteriförrättning.

Frågor som främst berör samfällighets- och vägföreningar

Ja, om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket. Cirka en tredjedel av de enskilda vägar som Leksands kommun sköter idag har statsbidrag.

En byförening kan ansöka och få statligt bidrag till underhåll eller investering om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket.

Skötsel och underhåll kan till exempel vara grushyvling, vägslåtter, nytt grusslitlager, snöröjning och halkbekämpning.

Här finns inga fastställda riktlinjer eller beslut än så länge.

Men förmodligen fortsätter kommunen bidra med skötsel som tidigare förutsatt att vägarna är möjliga att sköta på ett vettigt sätt och att det är en standard som är ändamålsenlig för den trafik som trafikerar vägen.

Vägar med statsbidrag ska ha en viss standard för att fortsätta få statsbidrag. Trafikverket besiktigar dessa vägar vart femte år.

Ja, moms tillkommer. Näringsfastigheter har dock avdragsrätt för sin del av samfällighetens moms.

Allmänna frågor

Syftet är att långsiktigt säkra de enskilda vägarnas skick med hjälp av en ansvarsfördelning som ligger i linje med ansvarsfördelningen i våra grannkommuner och landet i övrigt.

Beslutet togs av kommunfullmäktige den 19 september 2016. I oktober samma år inledde kommunens trafikingenjör och Leksandsbostäders gatuchef arbetet som väntas ta många år.

En enskild väg är en väg som inte är allmän väg (statlig väg) eller kommunal gata.

Det finns inget som heter kommunal väg, däremot finns begreppet kommunal gata.

De vägar som är inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap är kommunala gator. I Leksands kommun är det kommunala gator endast i Leksands Noret.

Kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd till skötsel av de enskilda vägarna under förutsättning att vägen uppfyller kraven i det beslutade regelverket Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar.

Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Däremot har det sedan kommunsammanslagningen varit tänkt att vägs ägare ska stå för nödvändig upprustning av vägarna. En grundförutsättning för att det ska fungera i praktiken är att bilda, eller ombilda gemensamhetsanläggningar (tidigare vägföreningar).

Nej, kommunen har aldrig tagit över de enskilda vägarna. Däremot tog kommunen, i samband med kommunsammanslagningen 1972, på sig ansvaret att sköta de enskilda vägarna. Beslutet innebar i praktiken att de vägföreningar, vägsamfälligheter och byaföreningar som tidigare ansvarat för skötseln somnade in. Därför tror många idag att enskilda vägar är kommunala vägar.

Av de 40 mil vägar som kommunen sköter är 33 mil enskilda vägar, fyra mil kommunal bilväg och tre mil kommunal gång- och cykelväg. Leksand är en av de kommuner i landet som sköter störst andel enskilda vägar.

Vägs ägare är de som har nytta av vägen, alltså fastighetsägarna längs vägen. Hit räknas även fritidshusägare som idag inte är med och betalar för vägunderhållet via skatten.

Vägs ägare kan reglera vilken trafik med motorfordon som tillåts. En förutsättning för att få kommunalt stöd är att vägen är tillgänglig för allmän trafik.

Vägs ägare kan reglera vilken trafik med motorfordon som tillåts på vägen. En förutsättning för att få kommunalt stöd är att vägen är tillgänglig för allmän trafik.

Rätten att ta ut vägavgift regleras dels genom lagstiftning och dels genom en lantmäteriförrättning där de som har nytta av en enskild väg får ett andelstal (baserat på nyttan).

Det kan till exempel handla om vägförstärkning och asfaltering.

Utifrån dagens skick på vägarna i Leksands kommun uppskattas investeringsbehovet till 5-10 miljoner kronor per år.

Den kommunal skötseln definieras så här i det beslutade regelverket:

Kommunens åtagande gällande vägskötsel innebär:

  • för barmarksskötsel grusväg: Hyvling eller sladdning och dammbindning 1–2 gånger per år. Skötsel och utbyte av vägtrummor under väg <400 mm (ej sidotrummor). Dikesslåtter 1 gång per år under hösten.
  • för barmarksskötsel belagd väg (=asfalt): Skötsel och utbyte av vägtrummor under väg <400 mm (ej sidotrummor) och mindre tillfälligt uppkomna vägskador (till exempel potthål). Dikesslåtter 1 gång per år under hösten.
  • för vinterskötsel grusväg: Snöröjning, sandning vid ishalka, svallisrivning, ishyvling och trumupptining.
  • för vinterskötsel belagd väg (=asfalt): Snöröjning, sandning vid ishalka, sandsopning, svallisrivning, ishyvling och trumupptining.

Sidan uppdaterad: 2020-08-21