Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på rullstolsburen man som sätter sig i sin bil.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör sitt fordon och till passagerare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Detta gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas den som har ett gravt funktionshinder som medför betydande gångsvårigheter. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Parkeringstillstånd gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan fås av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon och vändzon, eller på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte något generellt undantag från att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriad från avgift.

Så här ansöker du

Ansökan skickas till: Leksands kommun, Trafikenheten, 793 80 Leksand.

Ansökan måste styrkas med läkarintyg. Ett välliknande foto av den typ som används till körkort ska bifogas. Ansökan ska undertecknas med sökandes namnteckning.

Vi granskar alltid din ansökan och handläggningstiden är ett par veckor. Du får sedan besked om parkeringstillstånd beviljats eller avslagits. Det färdiga parkeringstillståndet kan hämtas i Kundtjänsten på Kommunhuset, Torget 5, Leksand.

Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Ansökan och tillstånd är kostnadsfritt.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Information om hur du går tillväga för att överklaga skickas med ett eventuellt avslag. Första instans är Länsstyrelsen och slutlig instans är Transportstyrelsen.

Vanliga frågor och svar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att du lämnar in ett läkarintyg är du inte garanterad att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.

 

Ett läkarintyg ska beskriva det aktuella handikappet utförligt (utformat på svenska), gångsträcka i antal meter med och utan hjälpmedel samt handikappets beräknade varaktighet. Ett läkarintyg kan skrivas ut av behandlande läkare eller sjukgymnast. 

Om den sökande i de fall man inte själv kör fordonet behöver regelmässig hjälp utanför fordonet ska detta framgå i läkarintyget. 

 

Tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.

 

Nej, man kan inte söka både som förare och som passagerare. Man ska söka som förare om man själv kör fordonet och som passagerare om man inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier.

För den som ansöker som förare kan tillstånd beviljas om personen på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå mer än en mycket kort sträcka.

För den som söker som passagerare kan tillstånd beviljas om personen på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå mer än en mycket kort sträcka och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam vid målet under den tid det tar för föraren att parkera bilen.

 

Parkeringstillståndet är "personligt utställt". Detta innebär att det endast gäller när den person som sökt framför fordonet själv, för att underlätta att man kommer närmare sitt resmål. Om tillståndet ändå används av annan person än den som det är utställt på kommer tillståndsinnehavaren att kontaktas av oss och tillståndet kan återkallas.

 

Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Man har själv ansvar för att tillståndet inte hamnar i orätta händer. Skulle detta trots allt hända ska en polisanmälan göras och en kopia på denna ska skickas in till oss innan vi kan utfärda ett nytt tillstånd. 

När vi får en polisanmälan spärras tillståndet och hamnar då på en så kallad "spärrlista" som skickas ut till polis och parkeringsvakter.

Till din nya kommun. Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.

 

Lämna in tillståndet till Leksands kommuns reception eller skriv ett kort brev där du beskriver ditt ärende och bifoga tillståndet som ska makuleras. Brevet skickar du till Leksands kommun, Trafikenheten, 793 80 Leksand.

Sidan uppdaterad: 2021-01-07