Schakt, grävtillstånd och trafikanordningsplan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Trafikenheten, Leksands kommun

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Bild på vägarbete, Insjövägen Insjön.

Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan samt ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark. Här hittar du även information om invasiva arter och vad du som utför grävarbeten kan göra för att minska spridningen av dessa.

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Ansökan om tillstånd för grävtillstånd och TA-plan görs i vår e-tjänst. Innan du ansöker om grävtillstånd ska du ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark, se länk längre ned på sidan.

Mer information om hur du gör en ansökan hittar du i Lathund för ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan. Klicka här för att ta del av den.

Om du har några frågor om din ansökan, eller om det är ett akut ärende, kontaktar du trafikenheten via telefon eller mejl.

Första gången du använder e-tjänsten:

Välj "Registrera dig". Ange din e-postadress samt välj ett lösenord som du vill använda för tjänsten. Du kommer sedan få ett mejl om att verifiera din e-postadress. Följ instruktionerna i det mejlet och verifiera din e-postadress. När du har gjort detta har du en inloggning och kan göra din ansökan.

Trafikplanering vid vägarbete

Arbete på väg måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, samt ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.

Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risk för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Läs mer i våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv, av anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas. Vägmärken och vägutrustning kan hyras hos uthyrningsföretag. Enklast är att ta med den godkända trafikanordningsplanen när utrustningen ska hämtas.

Grävning i områden där det finns invasiva växter

Alla arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på massor (jord, grus, lera eller sand) i områden där det finns invasiva växter medför en stor risk för spridning av dessa arter. Både frön och växtdelar kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det handlar om. Öppen ”störd" jord utan vegetation är en plats där invasiva växter ofta etablerar sig, bland annat eftersom ljustillgången är bra och konkurrensen från andra arter obefintlig. För jättebalsamin och jätteloka finns EU- och svensk lagstiftning som säger att de inte avsiktligt får transporteras och det gäller även frön, växt- och rotdelar. (Gäller även vid mindre grävarbeten i trädgårdsmiljö).

Klicka här för att ta del av vägledning och information för säker avfallshantering på naturvårdsverket hemsida.

Man kan göra stor skillnad för att undvika spridning av oönskade växter om man vid grävarbeten har kunskap om några arter och hur man ska hantera växtdelar och massor.

I våra trakter är främst lupinen en besvärlig invasiv art som innebär mycket stora problem för mångfald som ängsväxter och pollinerande insekter. Lupinen omfattas inte av lagstiftning ännu men bör hanteras som de EU-listade arterna. Det bör även parkslide som är betydligt mindre vanlig men mycket besvärlig att bekämpa.

Här hittar du mer information om fem arter som du som utför grävarbeten bör ha koll på.

Sidan uppdaterad: 2022-11-14