Så här snöröjer vi

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsbostäder AB

Telefon: 0247-805 00

E-postadress:

www.leksandsbostader.se

Snöröjning

Alla trottoarer, kommunens huvudbilstråk och gång- och cykelvägar till kommunens skolor samt till tåg- och bussanknytningar, har högsta prioritet när det gäller snöröjning.

Dagsaktuella insatser

Grussopning av gång- och cykelvägar och övriga vägnätet startar idag 5 april.

Utemiljös grussopningsmaskin kommer att rulla varje dag nu tills vi är klara. Nästa vecka när det är påsklov är det fullt fokus på våra skolgårdar innan vi fortsätter på andra ytor.

På Noret ligger det fortfarande snö på vissa ytor så där kommer vi att grovsopa för att sedan komma tillbaka och ta bort det sista

Pågående arbeten med vägarna:

 • Tining av vägtrummor och brunnar pågår för fullt. Vatten i Gropen kommer vi förhoppningsvis få bort under morgondagen.
 • Slaskplogning pågår av vägbanor. Snöslunga med två lastbilar körs för att få bort snövallarna. 
 • Väghyveln kör även kvällskift för att hinna få bort så mycket vi kan från vägbanorna innan det blir kallare väder igen.

All enheter är utkallade för snöröjning med start kl. 03.00.

Snöröjning av priovägar och GC-vägar i centrala Leksand.

Under fredagskvällen den 3 mars och under natten mot lördagen kommer det enskilda vägnätet att sandas.

Plogning av GC-vägnätet i Insjön.

Plogning av GC-nät och vägar i centrala Leksand.

Plogning av hela vägnätet pågår. Sandning utförs i korsningar och backar.

Hyvling av vägar i centrala Leksand.

I Leksand sker plogning och sandning av gång- och cykelvägar samt priovägnätet.

I Insjön sker plogning och sandning av gång- och cykelvägar samt priovägnätet.

I Siljansnäs sker plogning och sandning av priovägnätet.

Ingen insats på övriga vägnätet.

Väghyvel och skrapa för att jämna till vägar i centrala Leksand samt byar norrut mot Leksboda och Sätra.

Under dagen fortsätter arbetet med att isriva/hyvla vägar. Arbetet pågår på många olika platser i kommunen. 

Prioriterade vägar

Priokartor har vi för våra största tätorter där det är behov av att prioritera vägar med kollektivtrafik samt våra sammanhängande gång- och cykelvägstråk. Vi har så här långt inte haft behov av motsvarande prioriteringar på andra platser. I Siljansnäs, Tällberg och Djura är det Trafikverket som sköter de allmänna vägar där huvuddelen av trafiken går, liksom kollektivtrafik.

Så här ser vår prioritering ut:

 1. Trottoarer, gång- och cykelbanor utifrån och in mot skolor samt till tågstationer och busshållplatser.
 2. Huvudbilstråk och busstråk.
 3. Stråk för gående till handeln och intilliggande bilparkeringar.
 4. Övriga vägnätet.

Prioriterade bil- och busstråk i Leksand

Blå: Prio 1

Grön: Prio 2

Karta över prioriterade vägar för snöröjning i Leksand.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Leksand

Karta över prioriterade gång- och cykelvägar i Leksand att snöröja.

Prioriterade bil- och busstråk i Insjön

Karta över prioriterade vägar att snöröja i Insjön.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Insjön

Karta över prioriterade gång- och cykelvägar att snöröja i Insjön.

Grund för vinterväghållningen

Till grund för vinterväghållningen ligger målet att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Det innebär är att gator, gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra att trafikera. Endast vid extrema väderförhållanden får väghållaren göra undantag.

Vinterväghållningen ska dessutom planeras så effektiv som möjligt utifrån fastställda ramar och rutiner. Det är varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt att snöröja i hela kommunen samtidigt - därför prioriteras de gator, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Ansvar för snöröjningen

Vem som bär ansvaret för snöröjningen beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan även vara privat.

När påbörjas snöröjningen

Normalt påbörjas snöröjningen först när snöfallet upphört - men snömängd, konsistens, veckodag och tid på dygnet spelar också in. Om det är blötsnö inleds snöröjningen tidigare även om det är ett pågående snöfall.

Ambitionsnivån för de högst prioriterade gång- och cykelvägarna, är att insatserna ska påbörjas vid ett snödjup på fem centimeter. Plogning och eventuell halkbekämpning ska vara klar inom fyra timmar. Vidare ska nödvändigt efterarbete vara klart inom åtta timmar. Samma ambitionsnivå gäller de prioriterade körbanorna, men där påverkar flera olika faktorer när och hur insatsen genomförs.

För det övriga vägnätet inväntas i regel avtagande snöfall innan plogningen inleds. Startkriterierna - ett snödjup på sju centimeter, en maxtid på 12 timmar för plogning och sandning samt 24 timmar för eventuellt efterarbete - ses endast som ett stöd för utkallning.

Halkbekämpning görs vid behov och på de platser där det är nödvändigt. Samma prioriteringsordning gäller som vid snöröjning. Dessutom prioriteras en del andra gångytor, exempelvis trappor, torg och övergångsställen. Halkbekämpningen görs i huvudsak med sand eller makadam utan saltinblandning.

Vanliga frågor och svar

Behoven avgör och väghållaren strävar alltid efter att göra rätt bedömning och prioritering. Eftersom resurserna är begränsade får trafikanter och fastighetsägare vid lågt trafikerade vägar finna sig i att det tar längre tid där än i tätorterna. Lagens svar på frågan är allmänt formulerat och säger att "vägen ska hållas i tillfredsställande skick för samfärdseln." Väghållaren har både en rättighet och en skyldighet att prioritera med hänsyn till behov och tillgängliga resurser.

När det har snöat måste alla hjälpas åt att hålla samhället framkomligt. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus, till postlådan och eventuell plats för sopkärl. Leksandsbostäder och dess entreprenörer ska försöka undvika att blockera enskilda utfarter, men är enligt gällande praxis inte skyldig att öppna gårdsinfarter eller enskilda vägar. I förarbetena till väglagen (proposition 1971:23 s. 168 och 173) sägs bland annat att väghållaren inte ens med avsevärd ökning av resurserna har möjlighet att ta bort snövallarna inom rimlig tid.

 • Som bilist hjälper du snöröjarna genom att följa reglerna för parkering.
 • Som cyklist genom att parkera cykeln så att du inte hindrar snöröjningen.
 • Som fastighetsägare genom att INTE tippa snön från din gård på gatan utanför, något som alltför många fastighetsägare tyvärr tagit för vana.

Byföreningen eller samfälligheten har ansvaret för sandlådan. Byn eller samfälligheten kan hämta sand gratis fyra gånger per år på någon av Dala Frakts depåer. Innan sand kan hämtas måste kontakt tas med Dala Frakt på telefon 0247-647 00.

Eftersom en majoritet numera går till fots och antalet sparkåkare blivit färre väljer vi att sanda när vägbanorna är isiga och utgör en risk. Eftersom det är mörkt under en stor del av dygnet på vintern och eftersom många av våra trottoarer samt gång- och cykelvägar är smala ser vi inte heller sandning av halva vägbanor som något alternativ. Bostads- och bygator sandas enbart vid extrem halka, så där är förutsättningarna bättre för sparkåkning.

Skolgårdarna ska vara röjda innan klockan 7.30. Om vi inte hunnit klart tills dess fortsätter snöröjningen när skoldagen är slut. Av säkerhetsskäl får inte våra maskiner vara på skolgården under de timmar barnen går i skolan.

Soptunnan och postlådor ska placeras så att de inte utgör hinder för snöröjningen. 

Tänk på detta när det är dags för sophämtning:

 • Ställ soptunnorna jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten. 
 • Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. 
 • Tänk på att kärlen inte får stå mer än 1,5 meter från vägkanten för att sopbilens lyftarm ska kunna nå dem.

För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Sidan uppdaterad: 2023-01-10