Upptagning av sand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsbostäder AB

Telefon: 0247-805 00

E-postadress:

www.leksandsbostader.se

Sandupptagning på Noret

När våren kommer är det dags att ta bort sand och grus från gator och trottoarer. Sanden tar vi upp för att förbättra trafiksäkerheten, miljön och för att få dammfria vägar.

Målet är att all sand ska vara bortsopad i mitten av majmånad. Eftersom sandupptagningen dammar en hel del kan det vara bra att vänta med att tvätta fönster och liknande tills vi sopat klart i ditt bostadsområde.

Fastighetsägarens ansvar för trottoaren

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Så underlättar du sandsopningen

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanorna.

Vanliga frågor och svar

Behoven avgör och väghållaren strävar alltid efter att göra rätt bedömning och prioritering. Eftersom resurserna är begränsade får trafikanter och fastighetsägare vid lågt trafikerade vägar finna sig i att det tar längre tid där än i tätorterna. Lagens svar på frågan är allmänt formulerat och säger att "vägen ska hållas i tillfredsställande skick för samfärdseln." Väghållaren har både en rättighet och en skyldighet att prioritera med hänsyn till behov och tillgängliga resurser.

När det har snöat måste alla hjälpas åt att hålla samhället framkomligt. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus, till postlådan och eventuell plats för sopkärl. Leksandsbostäder och dess entreprenörer ska försöka undvika att blockera enskilda utfarter, men är enligt gällande praxis inte skyldig att öppna gårdsinfarter eller enskilda vägar. I förarbetena till väglagen (proposition 1971:23 s. 168 och 173) sägs bland annat att väghållaren inte ens med avsevärd ökning av resurserna har möjlighet att ta bort snövallarna inom rimlig tid.

  • Som bilist hjälper du snöröjarna genom att följa reglerna för parkering.
  • Som cyklist genom att parkera cykeln så att du inte hindrar snöröjningen.
  • Som fastighetsägare genom att INTE tippa snön från din gård på gatan utanför, något som alltför många fastighetsägare tyvärr tagit för vana.

Byföreningen eller samfälligheten har ansvaret för sandlådan. Byn eller samfälligheten kan hämta sand gratis fyra gånger per år på någon av Dala Frakts depåer. Innan sand kan hämtas måste kontakt tas med Dala Frakt på telefon 0247-647 00.

Eftersom en majoritet numera går till fots och antalet sparkåkare blivit färre väljer vi att sanda när vägbanorna är isiga och utgör en risk. Eftersom det är mörkt under en stor del av dygnet på vintern och eftersom många av våra trottoarer samt gång- och cykelvägar är smala ser vi inte heller sandning av halva vägbanor som något alternativ. Bostads- och bygator sandas enbart vid extrem halka, så där är förutsättningarna bättre för sparkåkning.

Skolgårdarna ska vara röjda innan klockan 7.30. Om vi inte hunnit klart tills dess fortsätter snöröjningen när skoldagen är slut. Av säkerhetsskäl får inte våra maskiner vara på skolgården under de timmar barnen går i skolan.

Soptunnan och postlådor ska placeras så att de inte utgör hinder för snöröjningen. 

Tänk på detta när det är dags för sophämtning:

  • Ställ soptunnorna jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten. 
  • Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. 
  • Tänk på att kärlen inte får stå mer än 1,5 meter från vägkanten för att sopbilens lyftarm ska kunna nå dem.

För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Sidan uppdaterad: 2022-11-14