Schakt och grävtillstånd

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byte av vatten- och avloppsledningar längs södra Leksandsvägen i centrala Leksand. Arbetet görs innan det är dags för centrumutvecklingens fjärde etapp där södra Leksandsvägen ingår.
Är fakturaadressen samma som ovan?
Arbetet avser
Beläggning
Krävs TA-plan?
Flera schakt?
Ledningskontroll utförd?
Vid förläggning av ny ledning, har tillstånd inhämtats från markägare?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Här kan du ansöka om grävtillstånd i gatumark, få schaktanvisningar och information om hur du upprättar en trafikanordningsplan.

Ansökan om grävtillstånd

För att ansöka om grävtillstånd inom Leksands kommun fyller du i ansökan ovan. Trafikenheten återkommer med besked om din ansökan.

Om din ansökan beviljas ska du efter att grävarbetet är avslutat lämna en återrapportering gällande storlek på återställd yta. Detta gör du i formuläret ovan, återrapportering grävtillstånd.

Trafikplanering vid vägarbete

Arbete på väg måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, samt ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.

Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risk för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Läs mer i våra schaktanvisningar, se länk nedan.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas. Vägmärken och vägutrustning kan hyras hos uthyrningsföretag. Enklast är att ta med den godkända trafikanordningsplanen när utrustningen ska hämtas.

Sidan uppdaterad: 2020-08-21