Trafikstrategi

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilden visar olika delar av transportinfrastrukturen i Leksands kommun, cykelväg, bro, tåg och riksväg

Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och övriga politiskt styrande dokument.

Trafikstrategin för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 16 september 2019, §46. Dokumentet är en sammanställning av tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.

Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik.

Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för vad vi vill uppnå, dels strategier för hur målen ska nås. Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Här kan du ta del av trafikstrategin för Leksands kommun.

Sidan uppdaterad: 2020-08-21