Enskilt avlopp

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar fredag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs att en ansökan eller anmälan görs till miljöenheten på Leksands kommun.

Tillstånd för att anlägga avlopp

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av miljöenheten. I vissa fall räcker det med anmälan för BDT-avlopp.

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga ett gemensamt avlopp.

I ansökan/anmälan ska du ange vilken typ av avlopp du önskar, avstånd till vattentäkter, vattendrag och sjöar. En situationsplan över fastigheten ska bifogas. Det krävs också en eller flera provgropar på den tänkta platsen för avloppsanläggningen för att kunna bedöma om marken är lämplig. Läs miljöenhetens informationsblad om avlopp innan du fyller i och lämnar in ansökan.

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa enligt miljöbalken.

Miljösanktionsavgift

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. För avlopp som kräver anmälan är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Rening av avloppsvatten

Avloppsanordningen består vanligtvis av en slamavskiljare (ofta kallad trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i en infiltration eller markbädd. Det finns även till exempel sluten tank (septiktank), minireningsverk och filterbäddar.

Alternativa toalettlösningar är till exempel mulltoa, förmultningstoalett och urinsorterande toalett. Slutna tankar beviljas normalt endast för snålspolande vattentoalett.

Rening från bakterier och fosfor

Rätt utförda infiltrationsanläggningar och markbäddar renar oftast vattnet effektivt från bakterier medan reningsförmågan beträffande näringsämnen, som till exempel fosfor, kan vara sämre. Det är därför viktigt att välja fosfatfria disk- och tvättmedel om du har en enskild avloppsanordning. Vissa minireningsverk renar däremot fosfor bättre men bakterier sämre. Därför krävs ofta någon form av efterpolering efter reningsverket.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp anges ett antal funktionskrav som ska uppfyllas för en avloppsanordning. Områden ska geografiskt delas in i normal och hög skyddsnivå. För hög skyddsnivå gäller till exempel att reduktionen av fosfor ska vara minst 90 procent.

Mer information

På webbplatsen Avloppsguiden finns det utförlig information om olika tekniklösningar, länkar till tillverkare och entreprenörer och annan värdefull information vid planering och anläggande av avlopp.

Avloppsguiden

Slamtömning

Slamtömning av slamavskiljare utförs av Dala vatten och avfalls entreprenör. Farbar väg för slamtömningsbilen måste finnas till fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2019-07-09