Kvalitet inom sociala sektorn

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sociala sektorn i Leksands kommun arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete kan vara både egna utvecklingsarbeten samt uppföljningar och egenkontroll som enligt lag måste utföras.

Kvalitetsarbete är en integrerad del i det dagliga arbetet som utförs och som ska bidra till att säkerställa kvalité i verksamheten för både kund och personal.

För att säkerställa kvaliteten i Leksands kommuns verksamheter för kund och personal, arbetar vi enligt ett systematiskt arbetssätt. Vi följer upp både ekonomi- och kvalitetsresultat, analyserar, värderar samt planerar och prioriterar och förbättrar verksamheten regelbundet.

Vi arbetar efter de rutiner, processer och de framtagna styrdokument som beskriver och fastställer det som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ledningsgruppen för sociala sektorn ansvarar för att resultat från statistikdatabaser och nationella kundundersökningar sammanställs och presenteras för enhetschefer på ett sätt som gör att dessa lätt kan se egna verksamhetens kvalitetsnivå jämfört med andra liknande verksamheter, jämförelser med andra kommuner och jämförelse med tidigare års resultat. Utöver detta görs målgruppsundersökningar om det finns förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter och avvikelsehantering analyseras, utreds, dokumenteras, åtgärdas och sammanställs av respektive berörda enhetschef för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Enhetschef skickar dessa vidare till avdelningschef och ledningsgruppen. Klagomål, synpunkter och riskanalyser med åtgärder sammanställs regelbundet till ansvariga politiker.

Sidan uppdaterad: 2022-08-22