Mål

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen.

Målen följs upp med bestämda indikatorer. För 2019 gäller tills vidare samma tolv politiska mål och indikatorer som 2018. De kommer att uppdateras i april i samband med den ändringsbudget som tas då.

 • Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner
 • Färdigställda bostäder i småhus under året
 • Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under året

 • Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
 • Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom LSS verksamheten
 • Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit

 • Andel årsarbetare med förskollärarexamen
 • Antal barn per årsarbetare
 • Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - SV
 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - MA
 • Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk
 • Meritvärde åk 9 (17 ämnen)
 • Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

 • Medarbetarengagemang (HME)
 • Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamhet
 • Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad

 • Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
 • Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark
 • Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga kemikalier
 • Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/inv

 • Antal sysselsatta i besöksnäring

 • Andel elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2 år)
 • Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom tre år
 • Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid etableringstidens slut (2 år)

 • Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
 • Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år
 • Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges friluftskommun"
 • Antal besökare kulturhuset
 • Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter

 • Delaktighetsindex, andel % (tillgänglighet och möjlighet till dialog för medborgarna)
 • Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar
 • Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett direkt svar på en enkel fråga
 • Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen
 • Graden av god webbinformation
 • Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Allmänheten
 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Äldre och personer i behov av omsorg
 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Ledning, arbetssätt och metoder

 • Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun
 • Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
 • Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
 • ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

Sidan uppdaterad: 2019-05-17