Mål

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen.

Målen följs upp med bestämda indikatorer. Nedan presenteras nuvarande mål och indikatorer.

 • Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
 • Andel miljöbilar i kommunorganisationen
 • Matsvinn, gram per portio
 • Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt

 • Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
 • Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna
 • Elever i årskurs 8– Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna? - Känt sig nedstämd (deppig eller nere)
 • Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
 • ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika
 • Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år
 • Placeringar antal, vuxna missbrukare
 • Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - MA
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska
 • Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen
 • Genomsnittligt meritvärde åk 6
 • Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde
 • Meritvärde åk 9 (17 ämnen)
 • Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - SV
 • Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år
 • Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till skriftspråk, kommunikation och läsning.

 • Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn
 • Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl LOV)
 • Brukarbedömning LSS-helhetssyn
 • Antal brukare/kunder som erhållit förenklad handläggning

 • Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt
 • Hållbart medarbetarskapsindex (HME) Ledarskap/motivation/styrning totalt
 • Arbetsmiljöindex
 • Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning
 • Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen sysselsättning
 • Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

 • Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
 • Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år
 • Antal besökare i kulturhuset
 • Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges friluftskommun"
 • Antal sidvisningar naturkartan

 • Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala antalet blanketter
 • Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst
 • Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
 • Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar timmar/vecka
 • Delaktighetsindex

 • Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov antal dagar 
 • Tillämpning av lagar och regler (Insikt, index)
 • Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index)
 • Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör
 • Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade cykelvägar

 • Antal samverkansområden/delad resurs
 • Nettoinpendling till kommun, andel (%)

Sidan uppdaterad: 2022-11-16