Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Mål

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen.

Målen följs upp med bestämda indikatorer. För 2019 gäller tills vidare samma tolv politiska mål och indikatorer som 2018. De kommer att uppdateras i april i samband med den ändringsbudget som tas då.

 • Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner
 • Färdigställda bostäder i småhus under året
 • Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under året

 • Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
 • Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom LSS verksamheten
 • Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit

 • Andel årsarbetare med förskollärarexamen
 • Antal barn per årsarbetare
 • Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - SV
 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - MA
 • Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk
 • Meritvärde åk 9 (17 ämnen)
 • Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

 • Medarbetarengagemang (HME)
 • Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamhet
 • Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad

 • Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
 • Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark
 • Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga kemikalier
 • Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/inv

 • Antal sysselsatta i besöksnäring

 • Andel elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2 år)
 • Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom tre år
 • Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid etableringstidens slut (2 år)

 • Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
 • Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år
 • Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges friluftskommun"
 • Antal besökare kulturhuset
 • Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter

 • Delaktighetsindex, andel % (tillgänglighet och möjlighet till dialog för medborgarna)
 • Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar
 • Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett direkt svar på en enkel fråga
 • Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen
 • Graden av god webbinformation
 • Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Allmänheten
 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Äldre och personer i behov av omsorg
 • Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende Ledning, arbetssätt och metoder

 • Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun
 • Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
 • Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
 • ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

Sidan uppdaterad: 2019-05-17