Mål

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen.

Målen följs upp med bestämda indikatorer. Nedan presenteras mål och indikatorer för år 2020.

 • Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
 • Andel miljöbilar i kommunorganisationen
 • Matsvinn, gram per portio
 • Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt

 • Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan
 • Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna
 • Elever i årskurs 8– Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna? - Känt sig nedstämd (deppig eller nere)
 • Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol
 • ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika
 • Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år
 • Placeringar antal, vuxna missbrukare
 • Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - MA
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
 • Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska
 • Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen
 • Genomsnittligt meritvärde åk 6
 • Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde
 • Meritvärde åk 9 (17 ämnen)
 • Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

 • Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 - SV
 • Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år
 • Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till skriftspråk, kommunikation och läsning.

 • Brukarbedömning särskilt boende-helhetssyn
 • Brukarbedömning hemtjänst-helhetssyn (inkl LOV)
 • Brukarbedömning LSS-helhetssyn
 • Antal brukare/kunder som erhållit förenklad handläggning

 • Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt
 • Hållbart medarbetarskapsindex (HME) Ledarskap/motivation/styrning totalt
 • Arbetsmiljöindex
 • Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning
 • Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen sysselsättning
 • Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

 • Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
 • Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år
 • Antal besökare i kulturhuset
 • Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges friluftskommun"
 • Antal sidvisningar naturkartan

 • Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala antalet blanketter
 • Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst
 • Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
 • Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar timmar/vecka
 • Delaktighetsindex

 • Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov antal dagar 
 • Tillämpning av lagar och regler (Insikt, index)
 • Tjänstemännens attityd till företagande (Insikt, index)
 • Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör
 • Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade cykelvägar

 • Antal samverkansområden/delad resurs
 • Nettoinpendling till kommun, andel (%)

Sidan uppdaterad: 2020-03-17