Kommunfullmäktige

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Vart fjärde år väljer invånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör de genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Platserna fördelas proportionellt efter antal röster som varje parti får. Kommunfullmäktige i Leksand har 41 ordinarie ledamöter och 23 ersättare.

Kommunfullmäktige bestämmer själva dagar och tider för sina sammanträden. 
Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige väljer de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, nämnder och styrelser och beslutar om vad dessa ska arbeta med.

Valberedning - ledamöter och ersättare

Behandlar frågor av större vikt

Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Folkomröstning i kommunen

Innan ett ärende behandlas av kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av kommunstyrelsen som får underlag till besluten från utskotten.

Följ sammanträdet via webben eller på plats

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls enligt ett fastställt schema. Allmänheten är välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträden. Plats och tid annonseras alltid i förväg i Magasin Leksand samt här på kommunens hemsida. Sammanträdena direktsänds också via webb-tv.

Fullmäktigeberedningar

Fullmäktigeberedning är ett politiskt organ som inrättas av kommunfullmäktige som också utser ledamöterna. Uppgiften är att bereda ett visst ärende eller en grupp av ärenden för beslut. Dess beredning ersätter inte den beredning som kommunstyrelsen måste göra.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-10, beslutades att tillsätta en kommunfullmäktigeberedning (tillfällig) rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda.  

Delrapportering av beredningens arbete gjordes vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021. Beslut KF 2021-06-07 Arvodesberedningens arbete - delrapportering 

Beslut i kommunfullmäktige 2021-11-29 § 74
Redovisning tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Beslut i kommunfullmäktige 2021-11-29 § 75
Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen

Beslut i kommunfullmäktige 2022-02-14 § 11
Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden/arvodesreglemente

 

 

 

 

 

Vid kommunfullmäktiges möte 2017-06-12, beslutades att tillsätta kommunfullmäktige beredning för lokal demokrati under tidsperioden 2017-06-12 - 2018-05-31. Avrapporteringen av beredningens arbete skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018.

Slutrapport - lokal demokrati

Den 4 maj 2015 tillsattes en fullmäktigeberedning för att kartlägga historiskt intressanta personer, händelser och platser i Leksands kommun.

Fullmäktigeberedningen fick i uppdrag att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska personer och platser i Leksand som över tid bör uppmärksammas på ett lämpligt sätt.

Beslut KF 2017-05-08 - Historiskt intressanta personer

Förteckning - historiskt intressanta personer

 

Kommunfullmäktige tillsatte en äldreberedning för tiden 2012-2013. Äldreberedningen rapporterade sitt arbete till kommunfullmäktige under våren 2014.

Äldreberedningens slutrapport

Beslut KF 2014-04-28 - äldreberedningen

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-13