Utskott och nämnder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I utskotten och nämnderna beslutar förtroendevalda i olika frågor. Besluten utreds och genomförs sedan av förvaltningen.

Utskottens sammansättning

Varje utskott och nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i utskotten och nämnderna är politiskt tillsatta. Kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha och vem som ska vara nämndernas ordförande respektive vice ordförande. Kommunstyrelsen beslutar vem som ska vara ordförande och vice ordförande i utskotten.

Allmänna utskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Övriga utskott är socialutskottet, utbildningsutskottet samt samhällsbyggnadsutskottet.

Allmänna utskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. ekonomi, personal, IT, näringsliv, infrastruktur, regionsamverkan, föreningsliv, kultur och bibliotek samt fritidsfrågor. Det består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet själv bestämmer. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ledamöter

Ersättare

Utskottets sekreterare

Samhällsbyggnadsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Övriga utskott är allmänna utskottet, socialutskottet samt utbildningsutskottet.

Samhällsbyggnadsutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. byggnation, detaljplaner, naturvård, räddningstjänst och tillsyn inom miljöbalkens område. Det består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet själv bestämmer. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter. 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nämndsekreterare

Sociala utskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Övriga utskott är allmänna utskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt utbildningsutskottet.

Sociala utskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. äldreomsorg, insatser till personer med funktionshinder (LSS), hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorgen (IFO).

Sociala utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet själv bestämmer. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nämndsekreterare

Utbildningsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Övriga utskott är allmänna utskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt socialutskottet.

Utskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. förskola, grundskola, gymnasiet, kulturskola och arbetsmarknadsenheten/integration. Utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet själv bestämmer. Utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ordinarie ledamöter   

Ersättare

Nämndsekreterare

Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ledamöter

Ersättare

Nämndsekreterare

Jävsnämnden beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens
egna verksamheter när kommunstyrelsen eller annan nämnd är part i frågan.

Jävsnämnden beslutar även i ärenden som rör myndighetsutövning där ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, bolagsstyrelse eller nämnd, person med annat kommunalt förtroendeuppdrag eller ledande tjänsteman i kommunen är part. Detsamma gäller dessa personers make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ledamöter

Ersättare

Nämndsekreterare

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige.

Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för reglementet, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och art.

Med extraordinära händelser avses sådan händelse som:

 • avviker från det normala,
 • innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, samt
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ledamöter

Ersättare

Sekreterare

Johanna Modigh

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, kommun, landsting och EU-parlamentet.

Nämnden ansvarar även för folkomröstningar som beslutats av riksdagen, landstinget eller kommunen.

Val till riksdag, kommun och landsting infaller andra söndagen i september vart fjärde år.

Markera respektive ledamot för kontaktuppgifter.

Ledamöter

Ersättare

Sekreterare

Johanna Modigh

Från och med den 1 juni 2015 ingår Leksands kommun i en gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet.

Kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter samt Landstinget Dalarna ingår i den gemensamma nämnden. Borlänge kommun är värdkommun.

Språktolknämnden i Dalarna består av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner.

Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.

Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Leksands kommuns ledamot och ersättare:

Ledamot

Ersättare

I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från landstinget till kommunerna.

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades från och med den 1 januari 2014. I nämnden ingår Landstinget Dalarna samt Dalarnas 15 kommuner. Landstinget Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot.

Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget Dalarnas organisation.

Leksands kommuns ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden:

Ledamot

Ersättare

Leksands och Rättviks kommuner har inrättat en gemensam nämnd för vuxenutbildning.

Leksands kommun är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand.

Nämnden fattar beslut och bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör vuxenutbildningen i de två kommunerna.

Nämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Antalet ledamöter är jämnt fördelade mellan kommunerna.

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande
  Tomas Bergsten, Centerpartiet 
 • Vice ordförande
  Joanna Stridh, Centerpartiet, Rättvik
 • PG Gregard, Moderaterna, Leksand
 • Lars Halvarson, Socialdemokraterna, Leksand
 • Agnetha Wallander, Moderaterna, Rättvik
 • Anki Dåderman, Socialdemokraterna, Rättvik

Ersättare

 • Karin Mikkonen, Centerpartiet, Leksand
 • Yvonne Ineteg, Vänsterpartiet, Leksand
 • Conny Hermanson, Centerpartiet, Rättvik
 • Margareta Ryding, Moderaterna, Rättvik
 • Britt-Marie Essell, Socialdemokraterna, Rättvik

Inte öppet för allmänheten

Nämnd- och utskottssammanträden är inte öppna för allmänheten, men varje möte ska alltid protokollföras.

Sidan uppdaterad: 2021-01-04