Utskott och nämnder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I utskotten och nämnderna beslutar förtroendevalda i olika frågor. Besluten utreds och genomförs sedan av förvaltningen.

Utskottens och nämndernas sammansättning

Varje utskott och nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i utskotten och nämnderna är politiskt tillsatta. Kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha och vem som ska vara nämndernas ordförande respektive vice ordförande. Kommunstyrelsen beslutar vem som ska vara ordförande och vice ordförande i utskotten. Kommunstyrelsen har fyra utskott - allmänna utskottet, samhällsbyggnadsutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet. Dessutom finns det ett antal nämnder förutom kommunstyrelsen samt  gemensamma nämnder.

Nedan kan du läsa om vilka frågor som behandlas i de olika utskotten/nämnderna samt vilka ledamöter och ersättare som ingår i respektive utskott/nämnd. Utskotten består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämndernas sammansättning skiljer sig åt och består av olika antal ledamöter/ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, men protokollförs alltid.

Utskott och nämnder

Allmänna utskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. ekonomi, personal, IT, näringsliv, infrastruktur, regionsamverkan, föreningsliv, kultur och bibliotek samt fritidsfrågor. 

Samhällsbyggnadsutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. byggnation, detaljplaner, naturvård, räddningstjänst och tillsyn inom miljöbalkens område.

Socialutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. äldreomsorg, insatser till personer med funktionshinder (LSS), hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorgen (IFO).

Utbildningsutskottet fattar beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor om bl.a. förskola, grundskola, gymnasiet och kulturskolan.

Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda.

Jävsnämnden beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunensegna verksamheter när kommunstyrelsen eller annan nämnd är part i frågan. Jävsnämnden beslutar även i ärenden som rör myndighetsutövning där ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, bolagsstyrelse eller nämnd, person med annat kommunalt förtroendeuppdrag eller ledande tjänsteman i kommunen är part. Detsamma gäller dessa personers make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige. Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för reglementet, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning och art.

Med extraordinära händelser avses sådan händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, samt
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, kommun, landsting och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för folkomröstningar som beslutats av riksdagen, landstinget eller kommunen.

Val till riksdag, kommun och landsting infaller andra söndagen i september vart fjärde år.

VIA-nämnden - gemensam nämnd för vuxenutbildning - integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten i Leksand och Rättvik.  Leksands kommun är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand. Nämnden fattar beslut och bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i de två kommunerna. Antalet ledamöter är jämnt fördelade mellan kommunerna. Ledamöter från Rättviks kommun hittar du här. Leksands kommun representeras av nedanstående ledamöter/ersättare.

Gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel från regionen till kommunerna. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades från och med den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region Dalarna samt Dalarnas 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. Region Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Dalarnas organisation.

Leksands kommuns ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden:

Gemensam nämnd för språktolkförmedling  Leksands kommun ingår i en gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet. Kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter samt Region Dalarna ingår i den gemensamma nämnden. Borlänge kommun är värdkommun.

Språktolknämnden i Dalarna består av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Region Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner. Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation. Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-08