Kommunala policys, planer och program

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

I Leksands kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. Här publicerar vi våra styrande dokument, såsom kostmål, miljömål 2012-2200 och miljöpolicy.

Kostpolicy

En smaklig och näringsriktig kost ska serveras i våra förskolor, skolor, fritidshem, LSS- och äldreboenden. Det kan man läsa i kommunens kostpolicy.

Kostpolicyn är ett övergripande styrdokument för hur Leksands kommun väljer att arbeta med kost och nutrition för att styra kostverksamheten mot de mål som satts upp.

Kostverksamhetens mål

Målen med Leksands kommuns kostverksamhet är att:

 • Främja goda matvanor
 • Förebygga ohälsa
 • Servera god och livsmedelhygieniskt säker mat
 • Laga och servera mat i en klimatsmart anda

Miljömål 2012-2020

Leksands miljömål, som fastställts av kommunfullmäktige, visar på hur kommunen ska bidra till en hållbar utveckling. Leksands Miljömål, som består av Energi- och klimatplan, Miljöplan och Naturvårdsplan, antogs av kommunfullmäktige år 2012.

I Leksands Miljömål finns mål och åtgärder som ska utföras i den egna kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till hela kommunens geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 2012-2020. Du kan även få tips hur du som leksandsbo kan hjälpa till med miljömålsarbetet.¨

De olika planerna grundar sig på de 16 miljökvalitetsmålen som fastslagits av Sveriges riksdag. Syftet med miljöarbetet är att till nästa generation (år 2020) kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher.

Miljöbokslut

De antagna miljömålen ska regelbundet följas upp. Läs  i miljöbokslutet om hur kommunen uppfyller de lokala miljömålen.

Miljöpolicy

Leksands miljöpolicy beskriver vad Leksands kommun ska göra för att åstadkomma för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Så här lyder policyn:

Leksands kommun ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått. Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och besökare.

Vi ska därför, så långt det är möjligt:

 • spara på energi och gå över till förnybara energikällor för både uppvärmning, transporter och övrig energianvändning
 • minimera inköp, hushålla med naturresurser, återanvända och återvinna det vi använder
 • ställa höga miljökrav vid all upphandling, byta ut varor och kemiska produkter mot mindre skadliga och minimera miljöbelastande utsläpp
 • värna om biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i odlingslandskapet som i olika vattenmiljöer och skog med höga naturvärden
 • grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst vad det gäller transporter, energisnålt byggande och tätortsnära natur
 • kontinuerligt öka miljömedvetenheten hos anställda, invånare, företagare och övriga verksamma i kommunen
 • genom strategiskt arbete bidra till att uppnå lokala, regionala, nationella och internationella mål för miljö, klimat och natur.

Miljöpolicyn gäller hela kommunkoncernen, den antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2011.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-11-15