Anslagstavla, officiell

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vilka beslut har fattats? När fattades besluten? Hur gör jag för att överklaga? Det kan du läsa om på vår officiella anslagstavla.

Tillkännagivanden om fullmäktiges möten

Här berättar vi när kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde. Man brukar säga att sammanträdet tillkännages. 

Tillkännagivande och handlingar till fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Här tillkännager vi att protokollet är justerat. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår bland annat när anslaget sattes upp och var protokollet förvaras. Markera mötet för önskat tillkännagivande.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30
Datum då anslaget tas ned 2022-07-22
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30
Datum då anslaget tas ned 2022-07-22

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-23
Datum då anslaget tas ned 2022-07-15
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-02
Datum då anslaget tas ned 2022-06-24

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-07-04

Datum då anslaget tas ned 2022-07-25

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-07-07
Datum då anslaget tas ned 2022-07-28
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-09
Datum då anslaget tas ned 2022-06-30
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-09
Datum då anslaget tas ned 2022-07-01
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-07-20
Datum då anslaget tas ned 2022-08-11
Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-27
Datum då anslaget tas ned 2022-05-19

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05
Datum då anslaget tas ned 2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet - administrativ service, kommunhuset Torget 5 Leksand

 

Gemensamma nämnder

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-29
Datum då anslaget tas ned 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp 2022-07-06
Datum då anslaget tas ned 2022-07-28
Förvaringsplats för protokollet - Vuxenutbildningen

Andra kungörelser eller tillkännagivanden

Här visar vi andra kungörelser och tillkännagivanden som vi enligt lag är skyldiga att offentliggöra.

 

Meddelande om beslut att anta detaljplan för Limsjöänget Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27, Leksands kommun, Dalarnas Län

Kommunfullmäktige i Leksands kommun antog antog 27 juni 2022 § 51 rubricerad detaljplan för Limsjöänget Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27. Handlingarna finns utställda i kommunens foajé och på kommunens hemsida: Detaljplan för Limsjöänget (leksand.se)

Läs fullständigt protokoll här: Protokoll

Här finns mer information om antagandet samt om hur den som vill överklaga beslutet ska göra: Anvisningar till överklagan.


Meddelande om beslut att anta detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.), Leksands kommun, Dalarnas Län

Kommunstyrelsen i Leksands kommun antog 14 juni 2022 § 82 detaljplan för Västra Myran (del av NOret 31:3 m.fl.). Handlingarna finns utställda i kommunens foajé och på kommunens hemsida: Detaljplan Västra Myran 

Läs fullständigt protokoll här: Protokoll 

Här finns mer information om antagandet samt om hur den som vill överklaga beslutet ska göra: Anvisningar för överklagan

 

Kungörelse Åkerblads i Tällberg AB 

Kungörelse om att Åkerblads i Tällberg AB har inkommit med anmälan enligt Miljöbalken gällande anläggande av en panncentral bestående av två pelletspannor på vardera 350 kW inom fastigheten Tällberg 32:12 skifte 2 i Leksands kommun.

Med hänsyn till att kretsen berörda är svår att exakt definiera sker samråd genom annonsering. Panncentralen ska betjäna befintlig hotellanläggning och ska förses med stoftrening i form av elfilter. Anläggningen planeras vara i drift under eldningssäsongen och spridningsberäkningar med avseende på luftföroreningar har utförts. Skorstenshöjden är 8,3 meter. Den som vill ställa frågor eller få tillgång till handlingar i ärendet är välkomna att kontakta: Annika Mårs tel. 0247-801 51, Jonas Slars tel. 0247-802 31. Den som har synpunkter ska framföra dessa skriftligt till Leksands kommun, Miljöenheten, Torget 5, 793 80 LEKSAND, senast 18 juli 2022. Märk yttrandet med diarienummer 2021/313 Miljöenheten Leksands kommun.

Information om kommunens överförmyndare

Information om överförmyndaren

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2022-07-05