Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

LSS

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Biståndshandläggare

Vård och omsorg

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.

Vem har rätt till stöd?

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du omfattas av någon av de tre personkretsarna, dessa omfattar personer med:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ha ett omfattande behov av stöd.

Om du inte omfattas av någon av personkretsarna kan du ha rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Insatser enligt LSS

Boende med särskilt stöd och service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Boendet kan utformas på olika sätt. Den vanligaste formen är gruppbostad.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet innebär en daglig meningsfull sysselsättning i olika former.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Elevhemsboende är en form av bostad med särskild service för unga som går på gymnasieskola i annan kommun.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för föräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska, en kompis som ska hjälpa till med sociala kontakter och delaktighet i samhällslivet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid i närområdet utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga tillfälle till avlastning. 

Korttidsvistelse kan ordnas i kottidshem, stödfamilj eller lägervistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är till för att skolungdom över 12 år ska få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för personer under 65 år med funktionsnedsättning som har ett omfattande behov av hjälp med att klä sig, äta, sköta sin hygien samt kommunicera med andra.

Individuell plan

Planen ska formuleras vid ett möte mellan personen med funktionsnedsättning och de personer som han eller hon vill ska vara med. Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Syftet med planen är att samverka och klargöra olika ansvarsområden.

Råd och stöd

Råd och stöd är Landstingets ansvar. Insatsen består av expertstöd från personal som är särskilt kunniga när det gäller människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist med flera. Det kan ges till den enskilde själv, anhöriga eller närpersonal. Arbetet skall ske från ett helhetsperspektiv. Därför arbetar dessa specialister i särskilda team som finns inom landstinget.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens handläggare.

Sidan uppdaterad: 2019-06-19