Särskilt förordnad vårdnadshavare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Familjerätten

Telefon: 0247 - 802 87

E-postadress:

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer måste tingsrätten utse någon annan person till dessa roller. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden och därför inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid liksom ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och, om inte rätten beslutat något annat, även förmyndare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet samt att ansöka om pass och id-kort.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndaren. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Ingen försörjningsplikt

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Ingen arvsrätt

Barnet har ingen arvsrätt efter den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Redovisningsskyldighet och ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du skyldig att en gång per år redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

Du har rätt till ett arvode, det vill säga ersättning, för din insats. Arvodet för den del i uppdraget som avser förmynderskapet beslutas av överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokförd. Arvodets storlek och vem som betalar ut arvodet för uppdraget som avser vårdnadshavarskapet skiljer sig åt i olika kommuner.

Vad krävs för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses startar socialnämnden en utredning för att bedöma om personen som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid rekryteringen tas hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen mellan barnet och den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är endast myndiga personer som kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det finns inget krav om att den tilltänkta vårdnadshavaren ska kunna prata barnets språk.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Har du frågor om uppdraget eller vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare kan du anmäla ditt intresse till oss.

Sidan uppdaterad: 2022-02-10