Tillfällig vistelse

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över Leksand

Om du planerar att tillfälligt vistas i Leksands kommun och är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser ska du kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun.

Om du blir beviljad insatser, meddelar din biståndshandläggare detta till Leksands kommun som sedan ansvarar för att verkställa insatserna, där du kommer att vistas.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Bor du i Leksands kommun och planerar att åka till en annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen, kontakta din biståndshandläggaren.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars omsorgstagare ska vistas i Leksands kommun med insatser enligt socialtjänstlagen? Inför er omsorgstagares vistelse i vår kommun behöver biståndsenheten i god tid, 2 veckor innan, få in er "Beställning om hemtjänst/tillfällig vistelse i Leksands kommun" med bifogat biståndsbeslut. Kontakta myndighetsutövningen i Leksands kommun och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Vistelsegäster behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Varje kommun har ansvaret för utförandet av hemsjukvård för sina kommunmedlemmar och är kostnadsansvarig för deras hemsjukvård oavsett var de vistas.

Hemsjukvård

Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Leksands kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på sjukhusen/vårdcentral.

  • Ansökan om hemsjukvård ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Fakturaadress måste anges av bosättningskommunen.
  • Om vårdbegäran kommer från våra egna länslasarett måste ändå kontakt tas med bosättningskommunen. Att det görs ansvarar hemsjukvården i Leksand för. Då ska det ingå information om vårdbegäran samt fakturering.
  • Ansökan om hälso- och sjukvårds insats som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Uppdraget ska inte gå via Leksands kommuns HSR-enhet. Om inga hemtjänstinsatser finns så ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Leksands kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.
  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Rehabilitering

För enskilda som själva kontaktar rehab-enheten i Leksands kommun på till exempel telefontiden ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Leksands kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.

  • Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Inkontinenshjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.

Hjälpmedel

Vistelsegästen rekommenderas ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte.
Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen. Kontakt kan tas med Hjälpmedelscentralen i Borlänge på telefon 0243-49 78 70. Hjälpmedelscentralen fakturerar vistelsegästen.
Om vistelsekommunen ändå lånar ut ett hjälpmedel ur sitt retursortiment faktureras den enskilde 220 kronor inklusive moms. Kostnad för varje hjälpmedel därutöver vid samma vårdtillfälle/besök är 100 kronor inklusive moms. Den som lånar ut ett hjälpmedel upprättar en låneförbindelse som undertecknas av låntagaren. Låntagaren förbinder sig bland annat att återlämna hjälpmedlet inom avtalad tid, max 3 månader.

Fakturering

Leksands kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Detta gäller såväl insatser genom hemtjänst som insatser inom hemsjukvård. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Leksands kommun används Leksands kommuns ersättningsmodell. Ersättningen avser utförd tid hos kund och redovisas i Procapita under debiteringsunderlag. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

Leksands ersättningsmodell är: 

  • Hemtjänst 446 kr/timme
  • Hemtjänst natt 880 kr/timme
  • HSR-leg personal 475 kr/besök
  • Trygghetslarm 250 kr/månad

Beställning och beslut skickas per post till:

Leksands kommun
Vård och omsorg
Myndighetsutövningen
793 80 Leksand

Telefonnummer: 0247-800 00

För beställning av enbart hälso- och sjukvårdsinsatser där det inte finns hemtjänstinsatser är kontaktuppgifterna följande:

Leksands kommun
Vård och omsorg
Avdelningschef ordinärt boende
793 80 Leksand

Telefonnummer: 0247-800 00

Sidan uppdaterad: 2022-07-12