Avgift och regler för barnomsorg

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avdelningschef

Lena Nordlund

Telefon: 0247-805 57

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Förskollärare

Maria Granath-Nilsén

Telefon: 0247-805 67

E-postadress:

Handläggare barnomsorg

Cornelia Engström

Telefon: 0247-801 73

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

måndag - torsdag 08.00 - 09.00

Fakturamottagare

Make/maka/sambo

Uppgifter om inkomst

Fakturamottagare:

Make/maka/sambo: 

Skicka in uppgifter

Jag/Vi har tagit del av tillämpningsföreskrifterna och
taxan för barnomsorg.

Jag/Vi intygar på heder och samvete att den inlämnade inkomstuppgiften är riktig och åtar oss betalningsansvaret för barnomsorgsavgiften.

Lämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med årsinkomst, brutto, enligt deklaration. Dina personuppgifter används bl.a. för att behandla ansökan om barnomsorgs- och fritidshemsplats, köhantering och fakturering. Ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas lämnas av Lärande och stöd.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar i veckan. Utöver det tillämpas maxtaxa, vilket innebär att en förskoleplats aldrig kan kosta mer än 1 478 kronor per månad.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer.

Avgiften bygger på hushållets gemensamma bruttoårsinkomst och debiteras varje månad, även sommartid.

Platsinnehavaren/na är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsförälder.

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är årsinkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. För gifta makar och sammanboende med eller utan gemensamma barn, vilka är folkbokförda på samma adress, skall bådas inkomster ligga till grund för avgiften.

Avgiften grundas på hushållets årsinkomst, brutto eller Riksskatteverkets definition av ”inkomst”.

Ersättningar och bidrag som är avgiftsgrundande är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Överskottet i näringsverksamhet ska tas med i hushållets bruttoinkomst
 • Skattemässiga reserveringar ska inte ingå i underlaget

Ersättningar och bidrag som inte är avgiftsgrundande är:

 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Studiemedel (bidragsdelen och lånedelen)
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Socialbidrag

Familjehemsföräldrar: För familjehemsföräldrar utgör inkomster inklusive arvodesdelen grunden för avgiften.

Egna företagare: Norm för beräkning av egna företagares inkomster kan inte ges. Särskild prövning görs därför i varje enskilt fall.

Nystartat företag: Vid nystartat företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under ett år räknat från den månad företaget startade.

Gemensam vårdnad: I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.


Så hög är maxtaxan

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Förskola:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 478 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Fritidshem:

 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn erbjuds avgiftsfri förskoleplats, så kallad allmän förskola från hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. De som behöver barnomsorg mer än 15 timmar per vecka får en reducering på avgiften med 37,5 procent under perioden 1 septemper-15 maj.

Sidan uppdaterad: 2020-08-25