Avgift och regler för barnomsorg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avdelningschef

Lena Nilsson

Telefon: 0247-805 57

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Avdelningschef förskolan

Kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar i veckan. Utöver det tillämpas maxtaxa, vilket innebär att en förskoleplats aldrig kan kosta mer än 1510 kronor per månad.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer.

Avgiften

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Avgiften bygger på hushållets gemensamma bruttoårsinkomst och debiteras varje månad, även sommartid. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Platsinnehavaren/na är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för ensamstående platsinnehavare, gifta/sammanboende platsinnehavare och familjehemsförälder.

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är årsinkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. För gifta makar och sammanboende med eller utan gemensamma barn, vilka är folkbokförda på samma adress, skall bådas inkomster ligga till grund för avgiften.

Avgiften grundas på hushållets årsinkomst, brutto eller Riksskatteverkets definition av ”inkomst”.

Ersättningar och bidrag som är avgiftsgrundande är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Överskottet i näringsverksamhet ska tas med i hushållets bruttoinkomst
 • Skattemässiga reserveringar ska inte ingå i underlaget

Ersättningar och bidrag som inte är avgiftsgrundande är:

 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Studiemedel (bidragsdelen och lånedelen)
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Socialbidrag

Familjehemsföräldrar: För familjehemsföräldrar utgör inkomster inklusive arvodesdelen grunden för avgiften.

Egna företagare: Norm för beräkning av egna företagares inkomster kan inte ges. Särskild prövning görs därför i varje enskilt fall.

Nystartat företag: Vid nystartat företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under ett år räknat från den månad företaget startade.

Gemensam vårdnad: I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.


Maxtaxan 2021

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 510 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1007 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 503 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1007 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 503 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 503 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

 

Maxtaxan 2022

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 572 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1048 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1048 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

 

Använd vår e-tjänst för att uppge din inkomst. Det är valfritt om du vill anmäla autogiro.Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn erbjuds avgiftsfri förskoleplats, så kallad allmän förskola från hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. De som behöver barnomsorg mer än 15 timmar per vecka får en reducering på avgiften med 37,5 procent under perioden 1 septemper-15 maj.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14