Anpassad grundskola

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns en anpassad grundskola som ett alternativ till grundskolan. De elever som har behörighet till den anpassade grundskolan erbjuds skolgång i Leksands kommun.

Varje kommun är skyldig att erbjuda en anpassad grundskola (tidigare benämd grundsärskolan) till alla barn som har rätt till det. Målet är att erbjuda alla skolpliktiga elever skolgång i den egna kommunen. För barn med intellektuell funktionsnedsättning (kallas även utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning) finns den anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan.

För bedömning av barnets behörighet till den anpassade grundskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Föräldrarna ska också fylla i blanketten Ansökan till den anpassade grundskolan som du hittar överst på den här sidan.

Eleven erbjuds plats om eleven bedöms ha behov av, och har rätt till att läsa enligt den anpassade grundskolans kursplaner. Det är avdelningschefen för grundskolan som fattar beslut om mottagande i den anpassade grundskolan.

Att gå i den anpassade grundskolan

Den anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den anpassade grundskolan består av nio årskurser.

Träningsskolan

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsär

Grundsärskolans gruppverksamhet kallad Grundsär håller till på Insjöns skola. För att få tillgång till Grundsär ska skolans arbetsgång följas. Hur mycket eleverna går i Grundsär varierar. Elever som är inskrivna på andra kommunala skolor får tillgång till Grundsär vissa tider och dagar, medan eleverna på Insjöns skola kan erbjudas möjlighet att gå i Grundsär hela skoldagen.

Intyg, omdöme eller betyg

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

Mer information om grundsärskolans verksamhet

Sidan uppdaterad: 2023-01-17