Följ utredningen om grundskolans framtid

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hur ska grundskolan organiseras för att klara de utmaningar verksamheten står inför? Den frågan utreds sedan en tid inom Leksands kommun. Här kan du följa utredningen steg för steg.

8 april 2019

Det blir ingen skolverksamhet i Djura efter sommaren. Det står klart efter en jämn omröstning i kommunfullmäktige. 24 ledamöter röstade för att stänga skolan, 22 röstade mot och 3 avstod från att rösta. Samtidigt ställde sig ett enigt kommunfullmäktige bakom Ulrika Liljebergs förslag att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden. Gruppen ska ha en bred representation och ett uppdrag att ta fram förslag på hur Djurabygden kan utvecklas.

Djura skola stängs efter jämn omröstning i fullmäktige

25 mars 2019

Efter votering beslutar kommunstyrelsen att gå på utskottet lärandes och stöds rekommendation att avsluta undervisningsverksamheten i Djura från och med höstterminen 2019. Slutgiltigt beslut om Djura skola fattas av kommunfullmäktige den 8 april.

När det gäller högstadieverksamheten på Åkerö skola och Sammilsdalskolan ser den politiska majoriteten ett behov av en fortsatt analys av hur just årskurs 7-9 kan organiseras på lämpligast sätt. Förvaltningen får därför i uppdrag att analysera och presentera lämpliga sätt att organisera högstadieundervisningen i kommunen.

20 februari 2019

Den politiska alliansen meddelar att Djura skola stängs från och med höstterminen 2019. Alliansen vill också utreda förutsättningarna för fler än en högstadieskola. Möjliga högstadieskolor är Sammilsdalskolan, Åkerö skola och Insjöns skola.

Majoritetens besked: Djura skola stängs - övriga skolor orörda

12 november 2018

Utredningen "Översyn av Leksands kommuns grundskoleorganisation" presenteras för utskottet lärande och stöd. I rapporten redovisas fyra olika alternativ för att klara grundskolans tuffa utmaningar.

Läs hela utredningen och en sammanfattande nyhet om den

Frågor om skolutredningen?

Välkommen att ställa eventuella frågor om utredningen via mejl: Grundskoleutredningen

8 november 2018

Sju politiker i nuvarande och tillträdande presidium i kommunstyrelsen och utskottet lärande och stöd gör ett gemensamt uttalande om den kommande grundskoleutredningen. Det blir inga beslut i år (2018) och sannolikt flera delbeslut under lång tid, meddelar de bland annat.

"Inga beslut om grundskolan i år"

8 oktober 2018

Utskottet lärande och stöd får information om grundskoleutredningen och kommer överens om att rapporten ska vara klar och presenteras för utskottets ledamöter i samband med nästa mötet, den 12 november 2018. Efter utskottsmötet blir rapporten tillgänglig för allmänheten.

15 juni 2018

Finsams förbundschef Tanja Mårtensson har utsetts till processledare i arbetet med de nya direktiven. I uppdraget ingår att hålla ihop den fortsatta utredningen, arbetsgruppens arbete och se till att processen fortlöper och redovisas enligt uppställda direktiv. Processledaren ansvarar också för det slutliga sammanställandet av underlag och rapportskrivande. Uppdraget omfattar 30 procent och gäller till och med den 31 december 2018.

7 juni 2018

Förvaltningen har med hjälp av skolornas brukarråd bildat en samrådsgrupp. Målet är att tillsammans ta fram en enkät som alla vårdnadshavare ska få svara på. För att fånga upp elevernas synpunkter har den ordinarie elevenkäten kompletterats med en fråga om grundskolans framtid. Ett första samråd har ägt rum med personalen via representanter från lärarfacken. Alla synpunkter som kommer in ska tjäna som underlag för det fortsatta utredningsarbetet.

23 mars 2018:

Den politiska majoriteten meddelar att inga förändringar sker under läsåret 2018/2019. Istället ska förvaltningen göra en djupare och bredare utredning. Förvaltningen får det kompletterande uppdragsdirektivet i april och utredningen ska vara klar senast den 1 november 2018.

Kompletterande uppdragsdirektiv till förvaltningen (PDF)

19 februari 2018:

Konsultens rapport ligger till grund för den rekommendation som förvaltningen presenterar för utskottet lärande och stöd den 19 februari.

Förvaltningens rekommendation - färre skolor och högre kvalitet

19 oktober 2017:

Utskottet anlitar en oberoende konsult. Konsultens rapport presenteras den 19 oktober. Bland annat föreslås nedläggning av Djura skola och att alla kommunens 7-9-elever ska samlas på en skola – Sammilsdalskolan.

Konsultens rapport om grundskolan

17 oktober 2016:

Utskottet för lärande och stöd fattar beslut om att behålla Djura skola och ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av hela grundskolan så fort effekterna av öppnandet av friskolan Excel kan utvärderas.

18 april 2016:

Utskottet för lärande och stöd ger förvaltningen i uppdrag att göra en utredning om Djura skola med alternativa förslag ur ett kvalitetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

9 september 2013:

Allmänna utskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en eventuell nedläggning av skolorna i Gärde, Ullvi och Djura (2013/508).

2010-2012:

Förvaltningen utreder och ger förslag på förändringar utifrån minskad budget med 22,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner Sjugare skola och högstadiet på Insjöns skola.

Sidan uppdaterad: 2020-06-10