Skolskjuts

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Elever i grundskolan och gymnasiet har i vissa fall rätt till skolskjuts.

Kommunen är skyldig att ordna fri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevs funktionshinder eller någon annan särskild omständighet.

För att få skolskjuts ska avståndet till skolan vara minst 3, 4, eller 6 kilometer beroende på barnets ålder. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

  • Elever i årskurs F-6 får skolskjuts om avståndet till skolan är minst 3 kilometer.
  • Elever i årskurs 7-9 får skolskjuts om avståndet till skolan är minst 4 kilometer.
  • Elever på gymnasiet får kostnadsfritt åka buss och i vissa fall tåg om avståndet är minst 6 kilometer.

Grundskolans elever

Ansökan om skolskjuts sker årligen inför varje nytt läsår och gäller även de som redan har beviljats skolskjuts. Planeringen av inför nästa läsår påbörjas redan under våren 2020, därför måste alla som har behov av skolskjuts under läsåret 2020/2021 ansöka om detta senast 6 april 2019. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om skolskjuts".

Grundskolekortet skickas ut av Dalatrafik till vårdnadshavare innan höstterminens första dag. Vid senare ansökan hanteras utdelningen av skolkort av skoladministratören på respektive skola.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts får ett grundskolekort. Kortet är personligt.

Alla elever måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ansökan görs på blanketten "Ansökan om skolskjuts" under våren (fråga din skola när ansökan måste vara inlämnad).

Grundskolekortet skickas ut av Dalatrafik till vårdnadshavare inför höstterminens start. Vid senare ansökan delas kortet ut av skoladministratören på skolan.

Handläggningstid

Alla skolskjutsärenden gällande grundskoleelever har en handläggningstid på 14 dagar.

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i, har endast rätt till skolskjuts om eleven har rätt till skolskjuts i kommunens placeringsskola. Ingen kompletterande trafik sätts in.

Gymnasieskolans elever

Elever i gymnasieskolan som är under 20 år, har minst 6 kilometer till skolan och inte är beviljade inackorderingstillägg, har rätt till ett busskort för resor till och från skolan. I vissa fall har gymnasieelever rätt till busskort som även gäller för tåg.

Kontant resebidrag

För gymnasieelever som har minst 6 kilometer till skolan och där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 kilometer till hållplats för kollektivt färdmedel, kan kontant resebidrag beviljas efter ansökan. Bidraget är 18 kronor per mil i bilersättning och maximalt 1 516 kronor per månad.

Anmäl ändrade förhållanden

Den som felaktigt tar emot kontant resebidrag är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om kontant resebidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan eller av skolan.

Borttappat busskort

Elever i årskurs 1-6 betalar 50 kronor för att få ett nytt busskort. Elever i årskurs 7-9 och på gymnasiet betalar 100 kronor för första kortet och 250 kronor för påföljande kort. Trasiga busskort ersätts med ett nytt, förutsatt att det gamla lämnas till skolexpeditionen.

Skolskjuts vid växelvis boende

För vårdnadshavare med gemensam vårdnad och där elev bor växelvis, beviljas skolskjuts från båda vårnadshavarnas hem om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Leksands kommun och att linjetrafiken eller upphandlad skjuts kan nyttjas.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Även om avståndet mellan bostad och skolan, trafikförhållanden, elevens ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan någon annan omständighet göra det. Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån helhetsbedömning och efter individuell prövning i varje enskilt fall.

Ansvar att avbeställa taxi till skolan

I de fall taxiåkande elever är frånvarande på grund av sjukdom eller enskild ledighet är det föräldrarnas skyldighet att meddela beställningscentralen på telefon 0774 - 44 00 00, att eleven inte behöver skolskjuts den/de dagarna.Vid schemaförändringar är det skolornas ansvar att meddela beställningscentralen.

Sidan uppdaterad: 2020-06-10