Flexibla gruppen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flexibla gruppen är en undervisningsgrupp för elever som behöver undervisning enskilt eller i liten grupp. Vi har hög lärartäthet och tar emot elever med diagnos inom autismspektrum.

För att få tillgång till Flexibla gruppen ska skolans arbetsgång följas. Eleven har trots anpassningar på sin hemskola ansetts ha behov av en mindre undervisningsgrupp.

Hur ser verksamheten ut?

  • Eleverna läser efter grundskolans kursplaner
  • Flexibla gruppen är en särskild undervisningsgrupp med max åtta elever i årskurserna 7-9.

Arbetslaget består av:

  • Ämnesbehöriga lärare.
  • Elevassistenter.
  • Gruppen är förstärkt med specialpedagog, kurator och skolpsykolog.

Förhållningssätt

Målet är att alla elever ska nå skolans mål. Ett flexibelt förhållningssätt ger eleven möjlighet att utforma skolarbetet utifrån dennes intressen och styrkor.

Lärarna arbetar efter de tre K:na:

  • Kognition – hur information tolkas.
  • Kommunikation – hur information förmedlas och tas emot.
  • Kreativitet – hur pedagoger och elever hittar nya vägar för detta.

Arbetssätt

Lärarna arbetar med ett tydliggörande pedagogiskt arbetssätt som beskriver för eleven vad den ska göra, när saker äger rum, i vilken ordningsföljd och hur det ska gå till.

Eleven arbetar med avgränsade, tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass där man tar hänsyn till begränsad uthållighet. Instruktioner och regler är kortfattade och entydiga och eleven får återkommande feedback. Eleven får mycket yttre stöd och visuella ledtrådar.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas eleven, läraren och elevens vårdnadshavare för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

Sidan uppdaterad: 2019-03-26