Språk-, läs- och skrivutveckling

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Varor som säljs på kommunens second hand-affär Ta till vara

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Det är viktigt att förskolan och skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla barns och elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.

Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling

För att stärka arbetet med barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling finns i Leksands kommun en gemensam plan, som sträcker sig från förskola till gymnasiet.

Målet med planen är att:

  1. främja god språk-, läs- och skrivutveckling för kommunens barn-och ungdomar
  2. säkerställa att anpassningar och åtgärder vidtas vid behov

Sidan uppdaterad: 2022-04-14