Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Studie- och yrkesvägledare

Pernilla Danielsson

Telefon: 0247-800 94

E-postadress:

Studie- och yrkesvägledningen på grundskolan är hela skolans ansvar. All personal ska arbeta för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av vare sig kön eller social och kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning som ska vara anpassad till elevens ålder.

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vilken sker i samtliga årskurser. Allt vi gör i skolan syftar till att ge eleven kunskaper och förmågor så hen får bra förutsättningar att forma sin framtid.

Målet med studie- och yrkesvägledningen är att ge eleven:

  • medvetenhet om sig själv,
  • medvetenhet om olika valalternativ,
  • förmåga att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden och
  • kunskaper om processen att fatta och genomföra ett beslut

Vid och snäv studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse där den vida vägledningen riktar sig till eleverna mer kollektivt och vägledningen i snäv bemärkelse snarare är individuell.

Vid studie- och yrkesvägledning

Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Här har hela skolan ett ansvar. Det handlar till exempel om:

  • praktiska arbetslivserfarenheter,
  • undervisning som rör arbetslivet,
  • studiebesök,
  • utbildningsinformation och
  • aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom

Snäv studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Sidan uppdaterad: 2022-08-10