Skola och arbetsliv i Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lärare

Anneli Morberg

Telefon: 0247-804 39

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Ungdomar som sitter i en brandbil med hjälmar på sig

Avtal om elever i praktik i Leksand


Avtal mellan Leksands kommunala och fristående skolor och praktikarbetsplats;
Rörande olika praktikformer (se punkt 12)

1.    Parter

Leksands kommun, utbildningssektor och huvudmän för Leksands friskolor nedan kallad utbildningsanordnare och företaget/institutionen har denna dag träffat avtal om praktik enligt noteringar under punkt 12. 

2.    Praktik

Med praktik menas att undervisningen inom vissa kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen förläggs till arbetsplats utanför skolan eller att en individ för att komma närmare ett arbete, utbildning eller en sjukersättning ska praktisera på en arbetsplats. Skolans rektor beslutar med berörda pedagoger vilka kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen som ska arbetsplatsförläggas. Vid praktik via arbetsmarknadsenheten i Leksand så är det arbetsmarknadskonsulenten tillsammans med individen själv och socialtjänsten som beslutar omfattningen av förlagd praktik. 

3.    Läroplan och kursplan 

Undervisningen bedrivs enligt de av Skolverkets fastställda läroplaner och kursplaner, samt enligt Arbetsmiljölagens (1977:1160) regler och i AFS 2012:3, socialtjänstlagen samt den vårdplan och genomförandeplan som individen har. 

4.    Undervisningens fördelning 

Rektor ansvarar för att samordning av praktikperioderna sker inför varje nytt läsår och att perioderna meddelas till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur meddelar arbetslivet dessa vid höstterminsstart. Respektive skola kontaktar inför varje ny praktikperiod det aktuella företaget/institutionen för att få godkännande om elev/elever kan ha praktik.
Arbetsmarknadskonsulenter samordnar löpande under året praktiken för deltagare och placeringen sker enligt matchning mellan individens behov av praktikplats och företaget/institutionen.

 

5.    Arbetsplatsens åtagande 

Elev skall likställas med arbetstagare och arbetsplatsen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderåriga i arbetsmiljö.
Läs mer på www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Minderariga/      

Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande tillämning av reglerna om riskbedömning (PDF)

Riskanalys har gjorts på företagets avdelningar där elev/elever skall vara på praktik.

Arbetsplatsen utser en kontaktperson som skolorna och arbetsmarknadskonsulter kan kontakta inför praktik och är den person praktikanter/praktikanterna vänder sig till under praktik. Kontaktpersonen ansvarar för att det finns handledare för respektive avdelning/avdelningar som praktikanten/praktikanterna skall vara på. Vidare ansvarar kontaktpersonen för att det upprättas ett schema för praktikperioden. Vid längre praktik än 2 veckor skall elev/eleverna få schema för tvåveckorsperiod. Tvåveckorsperiod gäller enbart skolelever. Kontaktpersonen ansvarar också för att praktikanten/praktikanterna tas om hand på ankomstdagen och vid praktikbesök.
Arbetsplatsen utser handledare som har minst ett års yrkeserfarenhet och är den som följer merparten av praktikanten/praktikanternas schema. Handledaren åtar sig att ta hand om praktikanten/praktikanterna och utbilda den/dem.

Handledare som ni utser och som tar emot elever från skolan kan via egen dator göra Skolverkets handledarutbildnings fyra moduler (introduktionsmoduler) tidsåtgång ca 4 timmar. Obs! inget tvång men för att ta emot lärlingselev måste handledaren göra introduktionsmodulerna samt en fördjupningsmodul eftersom företaget får betalt för att ta emot en lärling.

När handledare har genomgått modulerna kan ni sända in det utskrivna intyget till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur sänder uppgifterna till skolverket. Ni får sedan en dekal som kan sättas upp på företaget med texten; Här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.

Email till skola-arbetslivsgruppen 
Länk till handledarutbildningen är:  Apl handledarutbildning-skolverket

Företaget tillhandahåller lokaler som överensstämmer med den undervisning som skall bedrivas samt material, maskiner och erforderlig utrustning.

Handledare har ansvar för att blanketter som praktikanten/praktikanterna har med sig och som rör praktikanten/praktikanterna fylls i och skrivs under innan praktikperioden är klar.

Handledaren ska även avsätta tid för eventuella besök av lärare, arbetsmarknadskonsulent eller likvärdig.

 

6.  Undervisningens ledning

Rektor för respektive skola eller arbetsmarknadskonsulent ansvarar för respektive praktikform.

Skolan och/eller arbetsmarknadsenheten tillhandahåller en eller flera praktikansvariga/arbetsmarknadskonsulenter som har löpande kontakt med arbetsplatsen. Praktikplatsen skall innan praktikperioden startar få kontaktuppgifter till skolans praktikansvariga och rektor eller arbetsmarknadskonsulenten.

Ansvaret för praktikantens arbetsmiljö under praktik åvilar praktikplatsen.

 

 

7.   Praktikens övervakning

Tillsyn av undervisningen som är praktikförlagd eller praktiken enligt genomförandeplan utövas av respektive skola eller arbetsmarknadskonsulent. Representanter från skolan eller arbetsmarknadskonsulenter gör besök på elevens praktikplats.

 

8.    Disciplinfrågor

Om praktikanten uppför sig på ett icke önskvärt sätt ska praktikplatsen omgående kontakta praktikansvariga som ansvarar för vidare åtgärd.

 

9.   Ersättning

Praktikanordnarna har beslutat att ingen ersättning utgår till praktikplats för praktikantens eventuella boende eller mat under praktikperioden.

 

10.   Ändrad verksamhet

Upphör, flyttas eller ändras praktikplatsens verksamhet, och att det kan inverka på syftet med praktiken, förbehåller praktikanordnarna sig rätten att avsluta praktiken. Det ankommer då på praktikanordnaren att bereda praktikanten/praktikanterna motsvarande praktik inom annat företag eller liknande utbildning inom skolan.

11.    Giltighetstid

Avtalet gäller tills någon av parterna säger upp avtalet. Företaget har rätt att ändra praktikåtagandet utan att själva avtalet sägs upp.

12.   Avtalet gäller

För nedanstående ifyllda praktikrutor (kryssa de rutor ni åtar er elever att handleda).

Försäkring

Följande försäkringar anordnas av Leksands kommun utbildningssektor och gäller för praktikperioder som anordnas hos en praktikgivare; Leksands kommuns ansvarsförsäkring, lag om arbetsskadeförsäkring samt kollektiv olycksfallsförsäkring för skolungdom.

Leksands kommuns praktikanter som vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning omfattas av följande försäkringsskydd:

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för av elever och personer som på myndighetsbeslut är inskrivna i Arbetsmarknadsenheten (AME). Vidare gäller försäkringen för personer som själva har skrivit in sig på AME utan beslut från myndighet med syfte att få stöd och hjälp ut mot egen försörjning eller som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enl. 29 kap 9§.

Orsakad person- och sakskada - oberoende om vållande föreligger - samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar arbetsgivare eller dennes anställda. Vid vållande hos arbetsgivaren eller dennes anställda ska ersättningen jämkas eller bortfalla efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Försäkringen omfattar även den skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen som åvilar arbetsgivare för av praktikant vållad person- och sakskada samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar annan praktikant eller tredje man och för skador på av praktikantens omhändertagna egendom.

Vid skada kontaktas praktikansvarig.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade under praktiktid. Med skoltid avses också när eleven vistas på arbetsplatsen. Försäkringen innefattar också resa till och från arbetsplatsen. Skadeanmälan görs till försäkringsbolaget Folksam.

Skadeanmälningsblanketter finns hos Folksam och vid skolans expedition.

Detsamma gäller personer som gör praktik via AME.

Ansvarsskadeförsäkring

Eleverna omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring gäller under moment i utbildningen, då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utföres vid förvärvsarbete. Ej under resa till och från skolan.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

Detsamma gäller personer i praktik via AME. Skadeanmälan ombesörjes av AME.

AMF-försäkring

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning omfattas av AMF:s försäkringssystem.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

Detsamma gäller personer i praktik vi AME. Skadeanmälan ombesörjes av AME.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mål för Leksands skolor och de arbetsplatser skolorna samverkar med i olika former av praktik från läsåret 2019 tills ny plan utformas:
Kortversion av planen mot diskriminering och kränkande behandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Skola och arbetsliv skapar fler möten mellan skola och näringsliv i Leksand. Vi vill att alla elever som går ut i någon form av praktik skall mötas av välkomnande, omhändertagande och kunniga handledare och samtidigt att de ger lika mycket tillbaka.

Våra viktigaste punkter till dig som elev

Det här är saker att tänka på när du som elev är ute på praktik

 • Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • Kom i tid
 • Våga ta för dig och visa vem du är
 • Följ rutiner och regler
 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta av dig mössa/keps inomhus
 • Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Våra viktigaste punkter till dig som företagare

I Leksand vill vi att alla elever som går någon ut i någon form av praktik ska mötas av välkomna, omhändertagande och kunniga handledare. Här får du all de förberedelser som du som handledare behöver för att lyckas med det.

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är

 • handledare som tar emot elever i APL inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning
 • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå
 • utbildningen passar även andra som arbetar med apl, praktik eller prao

Utbildningen kan också vara värdefull för dig som är

 • kommer i kontakt med elever på din arbetsplats
 • ska introducera nyanställda på din arbetsplats
 • handleder elever i prao (framförallt utbildningens modul 1-2)
 • är rektor eller annat inom skolan och som arbetar med apl

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

För att hålla en bra praktikkvalité i Leksand gällande praktikmottagande är det bra om handledare genomgått Skolverkets handledarutbildning.

 • fyra stycken moduler för olika sorters praktik (APL och lärling).
 • en fortsättningsmodul om man tar emot lärlingselev.
 • modulerna kan handledaren arbeta med under en längre tid då de kan stoppas och påbörjas där man är i utbildningen.
 • när utbildningen är klar görs ett test och diplom skrivs ut.

Elever som går på yrkesprogram och Gy-sär genomför handledarutbildningens 4 moduler. Kan därför vara handledare i arbetslivet efter avslutade studier. Diplomet bifogas deras avgångsbetyg.

Här kommer du till Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

För dig som handleder elever

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är:

 • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning
 • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå

Utbildningen passar även andra som arbetar med apl, praktik eller prao

Utbildningen kan också vara värdefull för dig som:

 • kommer i kontakt med elever på din arbetsplats
 • ska introducera nyanställda på din arbetsplats
 • handleder elever i prao (framförallt utbildningens modul 1-2)
 • är rektor eller annat inom skolan och som arbetar med apl

 

Mottande på en arbetsplats är en viktig del för att hela praktikperioden ska bli så bra för dig och ditt företag som det är för den elev som kommer. Tänk på att det kan vara din framtida medarbetare och arbetsplats.

Innan en elev kan tas emot så ska ett avtal vara skrivet mellan företaget och skolan. Avtalet hittar du längst upp på hemsidan och heter Avtal om praktik.

Innan praktikstart

 • Utse handledare och planera praktikupplägg
 • Säkerställ arbetsinnehåll utifrån praktikantens ålder och förutsättning
 • Säkerställ att handledare genomgått relevant handledarutbildning

Kom ihåg att i kontakt med praktikanten informera om

 • Informera om kläder, skor, lunch/mellanmål
 • Informera om första dagen, tid, plats
 • Kommunikationsvägar mellan praktikant/praktikanordnare/skola samt anhöriguppgifter
 • Förväntningar mellan arbetsgivare och praktikant

Första dagen

 • Informera om kläder, skor, lunch/mellanmål etc
 • Informera om första dagen, tid, plats etc
 • Kommunikationsvägar mellan praktikant/praktikanordnare/skola samt anhöriguppgifter
 • Förväntningar mellan arbetsgivare och praktikant

Rutiner

 • Sekretessbestämmelser, GDPR och PUL
 • Brand- och säkerhet: Utrymning, nödutgångar och uppsamlingsplats

Upplägg prakik

 • Arbetstid under praktik och frånvarorapportering
 • Arbetsuppgifter under praktik
 • Eventuell genomgång av omdömen och kursplaner
 • Uppföljning under praktikperiod

Löpande under praktikperioden

 • Följ upp praktikanten – Både positiv och konstruktiv feedback
 • nformera praktiksamordnare om det är något som inte fungerar

Efter praktikperioden

 • Ge eventuella omdömen till praktiksamordnaren
 • Tacka av prakikanten och ha ett avslutningssamtal

 

-

 

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som arbetar för fler möten mellan skolan och arbetslivet. Det är ett samspel mellan skolan och våra företag här i Leksand. 

Arbetet syftar till att öka skolans kunskaper om abetslivet och entreprenörsskapet genom praktik och studiebesök hos våra företag i Leksand och vise versa.

Gruppen arbetar med att stimulera till undersökande och kretativa arbetssätt för skolan och elever, stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som uppmuntrar elevernas nyfikenhet, deras företagar - och entreprenörsanda.

De arbetar även med att skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten, sommarjobb och framtida anställningar.

 

Det finns företagare i Leksand som sätter in extra medel till denna fond och som är oerhört viktiga för att samverkan skola-arbetsliv skall kunna utvecklas i vår kommun.

Stort tack till:

 • Leksands sparbank
 • Bergkvist Siljan AB
 • Stiftelsen Hantverk och utbildning
 • Upplev Tällberg AB
 • Handelsbanken
 • Nils Skoglund AB
 • Dala Energi AB
 • Leksands bröd AB
 • Mårtas Livsmedel AB ICA
 • Tomoku Hus AB
 • Leksandsdörren AB
 • Svenska Manometerfabriken AB
 • Karl Hedin
 • Dala Service AB
 • Imagon AB
 • IT System i Dalarna AB
 • Leksand handel
 • Lundells Bok & Papper AB
 • Siljans konditori, Leksand AB
 • Technigence AB
 • Hjultorget, Insjön

Skaffa prakikplatser

Alla skolor ansvarar för att få ut sina elever på praktik samt ha kontakt med arbetsgivarna och att skrivet avtal finns. Rektorer på de kommunala och fristående skolorna samarbetar så att inte praktikperioder ligger samtidigt. Alla praktikplatser som fyllt i praktikavtalet finns i praktikbanken som alla lärare kommer åt via hemsida.

Elevers ansvar inför ny praktik - ansvarig prakiksamordnare på skolan informerar eleverna om

 • Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • Kom i tid
 • Våga ta för dig och visa vem du är
 • Följ rutiner och regler
 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta av dig mössa/keps inomhus
 • Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare eller aktuellt arbetslag för praktik har informationsgenomgång med eleverna och har ansvar för att meddela aktuella företag.

 • Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik
 • Elevens arbetstider
 • Elevens  kontaktuppgifter
 • Skolans Introduktion -  inför praktik vad den har bestått av
 • Elevarbeten från skolan
 • Ev. funktionshinder (efter godkännande av  vårdnadshavare)
 • Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom mm
 • Frånvaroanmälan
 • Eventuellt övrigt material specifikt för praktikperioden/elevenv. övrigt mater

Förarbete, genomförande och uppföljning

Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra prakikförarbete med elever och arbetsgivare. Företagen ansvarar för att ha en bra prakikorganisation.

Skolorna följer upp praktiken utifrån det ska uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden upp kontinuerligt hur det går för eleven.

Skolan ansvarar för att det sker en prakikuppföljning utifrån sina egna uppsatta riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan praktikperiod avslutas.

Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen som kan överlämna till rektor som i sin tur kan överlämna arbetslag, praktiksamordnare på skolan.

Pdf - Samverkansmodell för praktik

Avtal mellan skola och arbetsplats

I avtalet skall ni fylla i att ni gjort en riskanalys och det innebär att ni har sett över ert företag så att ni vet vilka arbetsmoment som praktikanter kan göra utan att det blir en säkerhetsrisk och att ni har en rutin att det alltid finns handledare som följer eleverna.

Ni skall även fylla i vilken typ av praktikanter ni kan ta emot. De olika valen är; grundskola, gymnasium och eftergymnasiala elever/vuxna praktikanter.

När du skickat in all information kommer det ifyllda avtalet till skola-arbetslivsgruppen som sammanställer alla platser i praktikbanken.

Alla som arbetar med praktik på skolor, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet kommer åt denna praktikbank och de kontaktar er när det är aktuellt för praktikperiod.

 • För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan Leksands kommun Utbildningssektor och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar
 • Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik)
 • Avtalet gäller tills någon part säger upp det
 • För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas

Avtal praktik

Länk till avtal praktikplats hittar du på längst upp på sidan.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade under praktiktid. Med skoltid avses också när eleven vistas på arbetsplatsen.

 • Försäkringen innefattar också resa till och från arbetsplatsen.
 • Skadeanmälan görs till försäkringsbolaget Folksam.
 • Vid skada kontaktas praktikantansvarig.

Skadeanmälningsblanketter finns hos Folksam och vid skolans expedition. Detsamma gäller personer som gör praktik via AME.

Ansvarsskadeförsäkring

Eleverna omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring gäller under moment i utbildningen, då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utföres vid förvärvsarbete. Ej under resa till och från skolan.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan. Detsamma gäller personer i praktik via AME. Skadeanmälan ombesörjes av AME.

Våra viktigaste punkter till dig som lärare

Ur Skola-arbetslivsfonden kan skolor, skolornas arbetslag och elevgrupper söka medel för att genomföra projekt. Det är två ansökningsomgångar per år. En på våren och en på hösten.

Ansökan för hösten 2020

Följande gäller för de som vill påbörja projekt under hösten 2020
Sänd in följande uppgifter senast 25/9

1. Projektets namn
2. Projektansvarig (måste vara lärare, har även ekonomiansvar. Eventuellt beviljade medel sätts in på respektive skolas/programlags konto, ej till enskilda elever).
3. Genomförande tid
4. Medverkande i projektet
5. Genomförandebeskrivning
6. Projektets koppling till arbetslivet i Leksand eller Dalarna inom 45 minuters pendlingsavstånd: Vilka företag etc. ingår i samarbetet och hur kommer företagen att vara delaktiga i projektet?
7. För att beviljas medel är kopplingen till Leksands arbetsliv viktigt.
8. Projektets beräknade kostnader: Ange totalkostnaden. Specificera olika typer av kostnader och ange finansiering (även det som blir utöver skola – arbetslivsfonden).
9. Önskad redovisningsform: Ange var och hur ni kommer att redovisa projektet och hur arbetslivet kommer att få ta del av ert projekt.
10. Sökt belopp från Skola - arbetslivsfonden. Det sökta beloppet får uppgå till maximalt 50 % av den totala projektkostnaden.

För att få medel MÅSTE ni vara delaktiga i projektpresentationen för skola-arbetslivsgruppen samt närvara vid en prisutdelningsceremoni på er skola – pengar betalas ut till konto efter ceremoni.

Ansökan skickas med e-post (som bifogad bilaga) senast 6/12 2019 till skola.arbetsliv@leksand.se
Projektpresentationen sker inför Skola - Arbetslivsgruppen början av oktober. Exakt tid meddelas när ansökan inkommit.

Projekten skall ha en tydlig koppling till det lokala arbetslivet och syfta till att uppfylla nedanstående mål:
"öppna skolan mot omvärlden öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskapskapa kontaktytor och förbättra samspelet mellan skolan och arbetslivsstimulerande arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsandabinda fadderföretag till skolorna/arbetslagen"

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Avtal mellan skola och arbetsplats

För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan sektor Lärande och stöd och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar.

Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik).

Avtalet gäller tills någon part säger upp det.

För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas.

Uppbyggnad av praktikorganisation

En bra praktikorganisation:

 • Varje företag/avdelning utser en kontaktperson som har hand om alla praktikförfrågningar.
 • Kontaktpersonen är den som skriver under praktikavtal
 • Kontaktpersonens email och telefonnummer finns tillgängligt för studie- och yrkesvägledare och skolornas praktikansvariga
 • Kontaktpersonen är den som ser till att det finns handledare tillgängliga under de praktikperioder som blir
 • Kontaktpersonen välkomnar elever och visar runt samt lägger schema

Införskaffande av praktikplats

Alla skolor ansvarar för att få ut sina elever på praktik samt ha kontakt med arbetsgivarna och att skrivet avtal finns.

Rektorer på de kommunala och fristående skolorna samarbetar så att inte praktikperioder ligger samtidigt.

Elevens ansvar inför ny praktik – delges eleverna av ansvarig praktiksamordnare på skolan

 • Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • Kom i tid
 • Våga ta för dig och visa vem du är
 • Följ rutiner och regler
 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta av dig mössa/keps inomhus
 • Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare / aktuellt arbetslag för praktik har en informationsgenomgång med eleverna och har ansvar för att meddela aktuella företag följande:

 • Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik
 • Elevens arbetstider
 • Elevens  kontaktuppgifter
 • Skolans Introduktion -  inför praktik vad den har bestått av
 • Elevarbeten från skolan
 • Ev. funktionshinder (efter godkännande av  vårdnadshavare)
 • Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom mm
 • Frånvaroanmälan
 • Ev. övrigt material specifikt för praktikperioden/eleven

-Förarbete -Genomförande -Uppföljning

 • Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra praktikförarbete med elever och arbetsgivare. Företagen ansvarar för att ha en bra praktikorganisation.
 • Skolorna följer upp praktiken utifrån det som skall uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden upp kontinuerligt  hur det går för eleven.
 • Skolan ansvarar för att det sker en praktikuppföljning utifrån sina egna uppsatta riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan praktikperiod avslutas.
 • Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen som kan överlämna till rektor som i sin tur kan överlämna till arbetslag, praktiksamordnare på skolan.

Arbetsgrupp

Skolan

Koordinator/samordnare, Anneli Morberg,

Lärande och stöd, Carin Fredlin, sektorschef

Reserv Lärande och stöd, Annica Sandy-Hedin, grundskolechef

Gymnasiet, Marcus Zetterlund, rektor gymnasiet

Grundskolan, Johan Nilsson, rekor grundskola

Reserv grundskolan, Erika Hemptenmacher, rektor grundskola

Leksands friskolor, Helena Thunell, studie -och yrkesvägledare Excel

Vuxenutbildningen, Camilla Mattson, Stiftelsen Hantverk och utbildning

SYV, Pernilla Danielsson, grundskolan

SYV, Åsa Mattson Danielsson, gymnasiet

Arbetslivsrepresentanter

Näringslivsavdelningen, Brita Klingberg

Reserv näringslivsavdelningen, Per Strid

Företagarna, Mats Nobelius

Reserv Företagarna, Anders Jansson

Leksands sparbank, Linda Gudmundsson

Reserv Leksands sparbank, Jennie Holfvé

Skogslundsföretagen, Mikael Wilén

Reserv Skoglundsföretagen, Stefan Persson

Leksand handel, PG Gregard

Besöksnäringen, Ingela Leman

Arbetsmarknadskunskap Dalarna, inspiratör

 

 

Nyhetsbrev

Sidan uppdaterad: 2021-02-08