Företagsinformation

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lärare

Anneli Morberg

Telefon: 0247-804 39

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som verkar för följande:

 • Öppna skolan mot omvärlden.
 • Öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskap.
 • Öka arbetslivets kunskaper om skola och utbildningsvägar.
 • Få till samarbete mellan skolan och arbetslivet.
 • Stimulera till undersökande och kreativa arbetssätt för skolor och elever och stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsanda.
 • Skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten,
  sommarjobb och framtida anställningar.
 • Skapa möten mellan olika generationer och olika
  verksamheter.

Årshjul och organisation för samverkan skola-arbetsliv (PDF) 

Arbetsgruppens sammansättning 2020-2021

Arbetsgruppens sammanstättning 2020-2021


Gruppens extra medfinansiärer

Alla företagare som är medlemmar i företagarföreningen sätter varje år in en förutbestämd summa till skola-arbetslivsfonden. Förutom detta finns det även företagare som sätter in extra medel till denna fond och som är oerhört viktiga för att samverkan skola-arbetsliv skall kunna utvecklas i vår kommun.

Stort tack till följande företag:
Leksands sparbank
Bergkvist-Insjöns AB
Stiftelsen Hantverk och utbildning
Upplev Tällberg AB
Handelsbanken
Nils Skoglund AB
Dala Energi AB
Leksands bröd AB
Mårtas Livsmedel AB
ICA
Tomoku Hus AB
Leksandsdörren AB
Svenska Manometerfabriken AB
Karl Hedin
Dala Service AB
Imagon AB
IT System i Dalarna AB
Leksand handel
Lundells Bok & Papper AB
Siljans konditori, Leksand AB
Technigence AB
Hjultorget, Insjön

Hela samverkansmodellen

Samverkansmodell 2020-2021

 

Avtal-skola-arbetsplats

 • För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan sektor Lärande och stöd och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar
 • Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik)
 • Avtalet gäller tills någon part säger upp det
 • För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas
Fyll i avtalet här:

Avtal om praktik för elever i Leksand

Tips till dig som vill ta emot praktikanter (prao, APL) på ditt företag, från Svenskt Näringsliv .


Vi bygger broar gällande olika sorters praktik i Leksand.
Skola och arbetsliv i samverkan för en likvärdig skola.

Så här fungerar prao 

Att skapa förutsättningar för en bra tid på arbetsplatsen:

Vad innebär ADHD?Vad innebär autismspektrumtillstånd?

Vad innebär psykisk ohälsa?

Uppbyggnad - praktikorganisation på företaget/avdelningen

En bra praktikorganisation:

 • Varje företag/avdelning utser en kontaktperson som har hand om alla praktikförfrågningar.
 • Kontaktpersonen är den som skriver under praktikavtal
 • Kontaktpersonens email och telefonnummer finns tillgängligt för studie- och yrkesvägledare och skolornas praktikansvariga
 • Kontaktpersonen är den som ser till att det finns handledare tillgängliga under de praktikperioder som blir
 • Kontaktpersonen välkomnar elever och visar runt samt lägger schema


Elever i praktik - Leksand

PRAO - grundskolan

 • Praktisk arbetslivsorientering
 • Skall vara på en arbetsplats
 • Obligatoriskt för årskurs 8 & 9
 • Skall omfatta minst 10 dagar
 • Åk8 = x antal dagar
 • Åk9 = x antal dagar
 • Kvalitetssäkrad arbetsplats  utifrån arbetsmiljölagen - avtal
 • Handledare skall finnas
 • Är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete - avtal
 • Ej betygsättning – omdöme
 • Ej ersättning till företag
 • Kvalitetssäkrad arbetsplats

APL – yrkesutbildning gymnasiet

 • Arbetsplatsförlagt lärande
 • Minst 15 veckor under tre år
 •      åk2 HT 3 v, VT 4 v
 •      åk3 HT 4 v, VT 4-7 v
 • Betygsättning utifrån kurser av lärare. Företaget skriver omdöme.
 • Utbildade handledare
 • Kvalitetssäkrad arbetsplats - avtal
 • Ej ersättning till företag
 • Programråd på varje yrkesprogram

Lärling Gymnasium, Gysär

 • Gymnasial lärlingsutbildning
 • 3 dagar/vecka placerad på ett företag under HT och VT – åk1-3
 • Gysär ev. andra praktikperioder
 • Betygsättning utifrån kurser av lärare
 • Handledare och yrkeslärare samspråkar gällande omdöme, betyg
 • Utbildade handledare
 • Ersättning till företag – statligt bidrag
 • Utbildningskontrakt mellan elev, skola och arbetsplats
 • Lärlingsråd

Lärlingsutbildning vuxenstuderande

 • Minst 70% av utbildningen skall ske på arbetsplats
 • Handledare
 • Elev kommer med önskemål om arbetsplats
 • Företaget skall godkännas av vuxenutbildningen
 • Lärare betygsätter i samråd med handledare
 • Avtal med arbetsplats

LIA – Lärande i arbete

 • Yrkeshögskola
 • 25% av utbildningen skall vara LIA
 • Handledare
 • Utbildningsansvarig ansvarar för LIA period och avtal med företag
 • handledare betygsätter i samråd med utbildnings-samordnare
 • Programråd
 • Ev. ersättning till företag

Övrig praktik i samhället, AF, Vuxna, Högskola

 • Praktikperiod= individanpassa
 • Ev. betygsättning-omdöme
 • Ev ersättning till företag
 • Handledar
 • Avtal
 • Partnerskola

Fördelning praktik perioder och antal elever utifrån skolornas planering.

Mer information kommer.


Införskaffande av praktikplats

Alla skolor ansvarar för att få ut sina elever på praktik samt ha kontakt med arbetsgivarna och att skrivet avtal finns.

Rektorer på de kommunala och fristående skolorna samarbetar så att inte praktikperioder ligger samtidigt.

När vi har en digital plattform att jobba med så kommer företagen att kunna lägga in sina platser där (utifrån skrivet avtal) och syvare/pedagoger kan hämta information.

Elevens ansvar inför ny praktik – delges eleverna av ansvarig praktiksamordnare på skolan

 •  Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv inställning till praktikperioden
 • Visa respekt för de du träffar under din praktik – Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i att du är hos dem
 • Kom i tid
 • Våga ta för dig och visa vem du är
 • Följ rutiner och regler
 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta av dig mössa/keps inomhus
 • Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga för mycket, det visar att du är engagerad
 • Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför framtiden

Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare / aktuellt arbetslag för praktik har informationsgenomgång med eleverna och har ansvar för att meddela aktuella företag

 •  Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik
 • Elevens arbetstider
 • Elevens  kontaktuppgifter
 • Skolans Introduktion -  inför praktik vad den har bestått av
 • Elevarbeten från skolan
 • Ev. funktionshinder (efter godkännande av  vårdnadshavare)
 • Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom mm
 • Frånvaroanmälan
 • Ev. övrigt material specifikt för praktikperioden/eleven

Förarbete Genomförande Uppföljning

 • Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra praktikförarbete med elever och arbetsgivare. Företagen ansvarar för att ha en bra praktikorganisation.
 • Skolorna följer upp praktiken utifrån det som skall uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden upp kontinuerligt  hur det går för eleven.
 • Skolan ansvarar för att det sker en praktikuppföljning utifrån sina egna uppsatta riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan praktikperiod avslutas.
 • Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen som kan överlämna till rektor som i sin tur kan överlämna till arbetslag, praktiksamordnare på skolan.

 

 

Introduktion

I Leksand ska våra arbetsplatser använda Skolverkets handledarutbildning.

För dig som handleder elever

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är:

 • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning
 • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå

Utbildningen passar även andra som arbetar med apl, praktik eller prao

Utbildningen kan också vara värdefull för dig som:

 • kommer i kontakt med elever på din arbetsplats
 • ska introducera nyanställda på din arbetsplats
 • handleder elever i prao (framförallt utbildningens modul 1-2)
 • är rektor eller annat inom skolan och som arbetar med apl

Här kan du anmäla dig till Skolverkets handledarutbildning

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-08-27