Här fyller du i praktikavtalet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avtal om elever i praktik i Leksand


Avtal mellan Leksands kommunala och fristående skolor och praktikarbetsplats;
Rörande olika praktikformer (se punkt 12)

1.    Parter

Leksands kommun, utbildningssektor och huvudmän för Leksands friskolor nedan kallad utbildningsanordnare och företaget/institutionen har denna dag träffat avtal om praktik enligt noteringar under punkt 12. 

2.    Praktik

Med praktik menas att undervisningen inom vissa kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen förläggs till arbetsplats utanför skolan eller att en individ för att komma närmare ett arbete, utbildning eller en sjukersättning ska praktisera på en arbetsplats. Skolans rektor beslutar med berörda pedagoger vilka kurser/ämnen eller delar av kurser/ämnen som ska arbetsplatsförläggas. Vid praktik via arbetsmarknadsenheten i Leksand så är det arbetsmarknadskonsulenten tillsammans med individen själv och socialtjänsten som beslutar omfattningen av förlagd praktik. 

3.    Läroplan och kursplan 

Undervisningen bedrivs enligt de av Skolverkets fastställda läroplaner och kursplaner, samt enligt Arbetsmiljölagens (1977:1160) regler och i AFS 2012:3, socialtjänstlagen samt den vårdplan och genomförandeplan som individen har. 

4.    Undervisningens fördelning 

Rektor ansvarar för att samordning av praktikperioderna sker inför varje nytt läsår och att perioderna meddelas till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur meddelar arbetslivet dessa vid höstterminsstart. Respektive skola kontaktar inför varje ny praktikperiod det aktuella företaget/institutionen för att få godkännande om elev/elever kan ha praktik.
Arbetsmarknadskonsulenter samordnar löpande under året praktiken för deltagare och placeringen sker enligt matchning mellan individens behov av praktikplats och företaget/institutionen.

 

5.    Arbetsplatsens åtagande 

Elev skall likställas med arbetstagare och arbetsplatsen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderåriga i arbetsmiljö.
Läs mer på www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Minderariga/      

Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande tillämning av reglerna om riskbedömning (PDF)

Riskanalys har gjorts på företagets avdelningar där elev/elever skall vara på praktik.

Arbetsplatsen utser en kontaktperson som skolorna och arbetsmarknadskonsulter kan kontakta inför praktik och är den person praktikanter/praktikanterna vänder sig till under praktik. Kontaktpersonen ansvarar för att det finns handledare för respektive avdelning/avdelningar som praktikanten/praktikanterna skall vara på. Vidare ansvarar kontaktpersonen för att det upprättas ett schema för praktikperioden. Vid längre praktik än 2 veckor skall elev/eleverna få schema för tvåveckorsperiod. Tvåveckorsperiod gäller enbart skolelever. Kontaktpersonen ansvarar också för att praktikanten/praktikanterna tas om hand på ankomstdagen och vid praktikbesök.
Arbetsplatsen utser handledare som har minst ett års yrkeserfarenhet och är den som följer merparten av praktikanten/praktikanternas schema. Handledaren åtar sig att ta hand om praktikanten/praktikanterna och utbilda den/dem.

Handledare som ni utser och som tar emot elever från skolan kan via egen dator göra Skolverkets handledarutbildnings fyra moduler (introduktionsmoduler) tidsåtgång ca 4 timmar. Obs! inget tvång men för att ta emot lärlingselev måste handledaren göra introduktionsmodulerna samt en fördjupningsmodul eftersom företaget får betalt för att ta emot en lärling.

När handledare har genomgått modulerna kan ni sända in det utskrivna intyget till skola-arbetslivsgruppen som i sin tur sänder uppgifterna till skolverket. Ni får sedan en dekal som kan sättas upp på företaget med texten; Här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.

Email till skola-arbetslivsgruppen 
Länk till handledarutbildningen är:  Apl handledarutbildning-skolverket

Företaget tillhandahåller lokaler som överensstämmer med den undervisning som skall bedrivas samt material, maskiner och erforderlig utrustning.

Handledare har ansvar för att blanketter som praktikanten/praktikanterna har med sig och som rör praktikanten/praktikanterna fylls i och skrivs under innan praktikperioden är klar.

Handledaren ska även avsätta tid för eventuella besök av lärare, arbetsmarknadskonsulent eller likvärdig.

 

6.  Undervisningens ledning

Rektor för respektive skola eller arbetsmarknadskonsulent ansvarar för respektive praktikform.

Skolan och/eller arbetsmarknadsenheten tillhandahåller en eller flera praktikansvariga/arbetsmarknadskonsulenter som har löpande kontakt med arbetsplatsen. Praktikplatsen skall innan praktikperioden startar få kontaktuppgifter till skolans praktikansvariga och rektor eller arbetsmarknadskonsulenten.

Ansvaret för praktikantens arbetsmiljö under praktik åvilar praktikplatsen.

 

 

7.   Praktikens övervakning

Tillsyn av undervisningen som är praktikförlagd eller praktiken enligt genomförandeplan utövas av respektive skola eller arbetsmarknadskonsulent. Representanter från skolan eller arbetsmarknadskonsulenter gör besök på elevens praktikplats.

 

8.    Disciplinfrågor

Om praktikanten uppför sig på ett icke önskvärt sätt ska praktikplatsen omgående kontakta praktikansvariga som ansvarar för vidare åtgärd.

 

9.   Ersättning

Praktikanordnarna har beslutat att ingen ersättning utgår till praktikplats för praktikantens eventuella boende eller mat under praktikperioden.

 

10.   Ändrad verksamhet

Upphör, flyttas eller ändras praktikplatsens verksamhet, och att det kan inverka på syftet med praktiken, förbehåller praktikanordnarna sig rätten att avsluta praktiken. Det ankommer då på praktikanordnaren att bereda praktikanten/praktikanterna motsvarande praktik inom annat företag eller liknande utbildning inom skolan.

11.    Giltighetstid

Avtalet gäller tills någon av parterna säger upp avtalet. Företaget har rätt att ändra praktikåtagandet utan att själva avtalet sägs upp.

12.   Avtalet gäller

För nedanstående ifyllda praktikrutor (kryssa de rutor ni åtar er elever att handleda).

Försäkring

Följande försäkringar anordnas av Leksands kommun utbildningssektor och gäller för praktikperioder som anordnas hos en praktikgivare; Leksands kommuns ansvarsförsäkring, lag om arbetsskadeförsäkring samt kollektiv olycksfallsförsäkring för skolungdom.

Leksands kommuns praktikanter som vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning omfattas av följande försäkringsskydd:

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för av elever och personer som på myndighetsbeslut är inskrivna i Arbetsmarknadsenheten (AME). Vidare gäller försäkringen för personer som själva har skrivit in sig på AME utan beslut från myndighet med syfte att få stöd och hjälp ut mot egen försörjning eller som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enl. 29 kap 9§.

Orsakad person- och sakskada - oberoende om vållande föreligger - samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar arbetsgivare eller dennes anställda. Vid vållande hos arbetsgivaren eller dennes anställda ska ersättningen jämkas eller bortfalla efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Försäkringen omfattar även den skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen som åvilar arbetsgivare för av praktikant vållad person- och sakskada samt förmögenhetsskada i följd av brott som drabbar annan praktikant eller tredje man och för skador på av praktikantens omhändertagna egendom.

Vid skada kontaktas praktikansvarig.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade under praktiktid. Med skoltid avses också när eleven vistas på arbetsplatsen. Försäkringen innefattar också resa till och från arbetsplatsen. Skadeanmälan görs till försäkringsbolaget Folksam.

Skadeanmälningsblanketter finns hos Folksam och vid skolans expedition.

Detsamma gäller personer som gör praktik via AME.

Ansvarsskadeförsäkring

Eleverna omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring gäller under moment i utbildningen, då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utföres vid förvärvsarbete. Ej under resa till och från skolan.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

Detsamma gäller personer i praktik via AME. Skadeanmälan ombesörjes av AME.

AMF-försäkring

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning omfattas av AMF:s försäkringssystem.

Skadeanmälan ombesörjs av skolan.

Detsamma gäller personer i praktik vi AME. Skadeanmälan ombesörjes av AME.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mål för Leksands skolor och de arbetsplatser skolorna samverkar med i olika former av praktik från läsåret 2019 tills ny plan utformas:
Kortversion av planen mot diskriminering och kränkande behandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands praktikavtal är digitalt och fylls i på ovanstående ruta.

I avtalet skall ni fylla i att ni gjort en riskanalys och det innebär att ni har sett över ert företag så att ni vet vilka arbetsmoment som praktikanter kan göra utan att det blir en säkerhetsrisk och att ni har en rutin att det alltid finns handledare som följer eleverna.

Ni skall även fylla i vilken typ av praktikanter ni kan ta emot. De olika valen är; grundskola, gymnasium och eftergymnasiala elever/vuxna praktikanter.

När ni tryckt på sänd så kommer det ifyllda avtalet till skola-arbetslivsgruppen som sammanställer alla platser i praktikbanken som finns på www.leksand.se/skola-arbetsliv länk: lärarinformation.

Alla som arbetar med praktik på skolor, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet kommer åt denna praktikbank och de kontaktar er när det är aktuellt för praktikperiod.

 

  • För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan Leksands kommun Utbildningssektor och Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar
  • Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial praktik)
  • Avtalet gäller tills någon part säger upp det
  • För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga eventuellt bifogas

Sidan uppdaterad: 2020-06-09